Instytut Ekologii i Bioetyki nowa struktura organizacyjna

nowe specjalizacje, nowe zakłady na kierunku ochrona środowiska.

Nowa Struktura

IEIB na UKSW:

Nowe laboratoria & Nowe specjalizacje

Laboratoria przyrodnicze IEiB na UKSW stanowią integralną część projektu, która stała się podstawą do uruchomienia nowych specjalizacji na kierunku ochrona środowiska.

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) wchodzą w skład CLNP UKSW. W laboratoriach tych prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku ochrona środowiska oraz badania naukowe. Laboratoria przyrodnicze IEiB oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

W ramach tego projektu zostało wyposażonych szereg laboratoriów przyrodniczych i chemiczno-fizycznych. Niektóre z tych laboratoriów powstały, jako całkowicie nowe projekty badawczo-naukowe. Do grupy nowych projektów zalicza się, między innymi laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS. Jest to laboratorium, które w nowej strukturze IEiB wchodzi w skład zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska (dawny zakład Monitoringu Środowiska i GIS). Zostało ono wyposażone w sprzęt laboratoryjny na potrzeby badań: studialnych, laboratoryjnych oraz terenowych.
Nowe specjalizacje to nowe efekty kształcenia:

Specjalność ta, powinny wykształcić umiejętność prawidłowego definiowania relacji przyczynowo – skutkowych występujących w środowisku przyrodniczym. Poznać zasady oceny zasobów środowiska pod kątem ich zrównoważonego wykorzystania. Wiedza ta jest niezbędna w celu prawidłowego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego w świetle idei zrównoważonego rozwoju.
Dzięki tej specjalności, studenci powinni znać podstawy kształtujące równowagę w zasobach środowiska przyrodniczego w świetle zasad idei zrównoważonego rozwoju. Znać zasady wykorzystania wiedzy w obszarze zarządzania zasobami środowiska do praktycznych zastosowań.
Dzięki specjalizacji student powinien znać zasady gromadzenia danych o zasobach środowiska oraz umieć wykorzystywać tą wiedzę w realizacji różnego rodzaju opracowań i analiz stosowanych. Absolwent tej specjalizacji powinien być przygotowany do pracy w różnych działach gospodarki, w której wykorzystywane są zasoby środowiska przyrodniczego, w administracji publicznej na każdym poziomie jej organizacji.
Wartością dodaną, jako efekt kształcenia, powinna być umiejętność interdyscyplinarnego podejścia do problematyki zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Jest to istotna umiejętność ze względu na ciągły brak zdefiniowanej metodyki badawczej w ocenie i parametryzacji zasobów przyrodniczych z punktu widzenia idei zrównoważonego środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami realizowanymi przez nasze zakłady badawczo – naukowe.

Doświadczenie, Interdyscyplinarność, Mobilność!

To nie są jedyne nasze atuty poznaj efekty naszych działań na rzecz i nie tylko!

Instytut Ekologii i Bioetyki #1 w edukacji akademickiej

na UKSW kierunku ochrona środowiska. Poznaj nasz interdyscyplinarny zespół pasjonatów!

Kontakt z nami

#2 edycja witryny laboratoriów UKSW w domenie ieib.edu.pl to zmiany i wiele nowości

  • Nowa #2 odsłona laboratoriów przyrodniczych UKSW to ogromne innowacje techniczne, między innymi zmieniony został Layout oraz struktura zarządzania.
  • Projekt nowej witryny stanowi całkowicie nową jakość merytoryczną dostosowaną do nowych wyzwań w zakresie edukacji i badań w tym projektów komercyjnych.
  • Nowa witryna laboratoriów jest zintegrowana z nowymi projektami edukacyjnymi realizowanymi w oparciu o rozwiązania icloud w zakresie monitoringu środowiska.
  • Nowa witryna laboratoriów przyrodniczych UKSW to miejsce na innowacyjne prezentowanie wyników badań naukowych i interaktywnych projektów edukacyjnych.
  • Nowa witryna laboratoriów przyrodniczych UKSW to miejsce na prezentacje ofert komercyjnych skierowanych do przemysłu oraz administracji państwowej wszystkich szczebli.
#1 edycja witryny laboratoriów IEiB

Laboratoria IEiB realizują badania naukowe oraz edukację na kierunku ochrona środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą komercyjną skierowaną do przemysłu oraz administracji państwowej.
Laboratoria Przyrodnicze IEiB

Autopromocja Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW | ieib.edu.pl