Katedra Hydrobiologii i Ochrony Wód

Laboratorium działa w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Wód, kierowanej przez  prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Opalińskiego. Kierownikiem Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych jest dr inż. Bożena Sosak-Świderska.

Misja naukowa

Misją naukową laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych jest ocena stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i podmokłych poddanych antropopresji oraz kontrola bioindykacja jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym pitnej, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności.

Oferty Badawczo - Naukowe oraz Edukacyjne

oraz Edukacyjne

Oferty Badawczo - Naukowe oraz Edukacyjne

Czytaj więcej…

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

W przygotowaniu

Podstawowe badania naukowe

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych zajmuje się  bioindykacją  wody za pomocą biotestów typu toxkit oraz monitoringiem środowiska glebowego z wykorzystaniem takich bioindykatorów, jak porosty i grzyby niedoskonałe upigmentowane melaniną. Wcześniej do roku 2014 laboratorium  istniało pod nazwą Laboratorium Środowiskowego Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh i wykorzystywane było dla potrzeb dydaktycznych dla kierunków: ochrona środowiska, biologia i inżynieria środowiska.

Współpraca badawcza

Laboratorium jest przygotowane wspólnie z Zakładem Monitoringu Środowiska i GIS, kierowanym przez dr Jana Sandnera  do wykrywania zanieczyszczeń w wodzie i glebie oraz sporządzania ekspertyz środowiskowych. W laboratorium  planowane są również badania jakości nasion roślin uprawnych i różnych produktów źywnościowych ze względu na narażenia na ksenobiotyki, wspólnie z Katedrą Biotechnologii i Inżynierii Środowiska, kierowaną przez prof. dr. hab. Jerzego Macewicza,

Wyposażenie laboratorium

Wyposażenie laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych, zostało zrealizowane w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Na wyposażeniu laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych, znajduje się następująca aparatura badawcza:

 • spektrometr plazmowy ICP-OES,
 • chromatograf cieczowy HPLC z detektorem DAD umożliwiającym analizę białek zawierających metale ciężkie (fitochelatyny, metalotioneiny),
 • chromatograf  jonowy do oznaczeń  kationów i anionów,
 • spektrofotometry UV/VIS -2 szt.,
 • analizator rtęci NIS,
 • fotometr płomieniowy,
 • analizator Delta Tox,
 • analizator Veratox do analiz mikotoksyn,
 • analizator do identyfikacji  mikroorganizmów (Petrifilm),
 • analizator higieny ATP,
 • zestaw do oznaczeń genotoksyczności Biospec,
 • zestawy do testów typu toxkit: Algatoxkit, Daphtotoxkit, Phytotoxkit z inkubatorami,
 • mineralizator mikrofalowy Anthon Par,
 • dejonizator do przygotowania wody I klasy czystości,
 • wyparka próżniowa z łaźnią grzewczą i pompą membranową,
 • komora badań cieplnych,
 • fotometryczne mierniki walizkowe,
 • zestaw do BZT5 z inkubatorem,
 • zestaw do ChZT,
 • autoklaw nastołowy,
 • mętnościomierze, łaźnie wodne,
 • sonda tlenowa, mierniki pH, konduktometry,
 • wagi, wirówki, homogenizatory,  młynki,
 • mieszadła, biurety, pipety,
 • ultrawirowka, kriostat, mikrotom, mikroskopy, lupy, lornetki,
 • zmywarka laboratoryjna.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Kierunki edukacji

Laboratorium jest odpowiedzialne za realizację programu edukacji z ekotoksykologii,  biochemii i biotechnologii środowiska dla kierunku ochrona środowiska.

Udział laboratorium w projektach badawczych

 • EWG-PECO – „METIER” (Modular Ecotoxicity Test Incorporating Ecological Relevance), projekt  realizowany  w  latach 1994-1997, kierownik prof. A.M. Soares, Portugalia; udział jako koordynator strony polskiej i wykonawca biotestów.
 • Kierowanie projektem badawczym KBN 6PO4G 05318 – „Udział grzybów upigmentowanych w monitorowaniu  środowiska skażonego metalami ciężkimi”, projekt w okresie 2002 – 2005r., Instytut Ekologii PAN do listopada 2002 r., następnie do 2005 r. – Centrum Badań Ekologicznych PAN.
 • Udział jako I główny wykonawca w projekcie badawczym KBN 6PO4F 00524 –„Funkcjonowanie  zbiornika Zegrzyńskiego na podstawie badań ekotoksykologicznych – w okresie 2002-2005, kierownik prof. dr hab. Maria Łebkowska, realizacja Politechnika Warszawska.
 • Udział jako I główny wykonawca w projekcie badawczym KBN 6PO4G 11321 „Ocena jakości wody pitnej z wybranych zbiorników zaporowych na podstawie mikrobiotestów” – kierownik dr Piotr Bieńkowski,  w okresie 2003 – 2007r., Centrum Badań Ekologicznych PAN.
 • Wykonawca w projekcie MNiSW: Inwazje zooplanktonu: jak lokalne i regionalne procesy wpływają na sukces inwazji w zależności od produktywności ekosystemu i intensywności zaburzeń” – kierownik  Andrew Dzialowski (USA), Centrum Badań Ekologicznych PAN.
 • Realizacja wielu opracowań eksperckich jako ekspert krajowy w dziedzinie biologii i ochronie środowiska.

Wybrane publikacje naukowe

Sosak-Świderska B., Tyrawska D. 1996 – The role of Algae in Ecotoxicological tests w  „Environmental Xenobiotics” (eds. M. Richardson), Taylor & Francis, 179-193

Sosak-Świderska B., Tyrawska D., Maślikowska B. 1998 – Microalgal ecotoxicity test with 3,4-dichloroaniline – Chemospere 37, Nos. 14-15, pp. 2975-2982 Sosak-Świderska B., Tyrawska D., Dzido D. 1998 – „Daphnia magna ecotoxicity test  with parathion” – Chemospere, 37, nos.14-15, pp. 2989-3000

Bieńkowski P., Bajan C., Popowska-Nowak E., Sosak-Świderska B. 2004 – Effect of selected heavy metal ions on growth and bioaccumulation of four isolates of the species Cladosporium herbarum. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.11, Nr 1 71-79

Sosak-Świderska B. 2004 – Co odróżnia ekotoksykologię od ekologii? Studia Ecologiae et Bioethicae, Nr 2, 61-69

Sosak-Świderska B. 2008 – Green chemistry and bioethics in ecotoxicologacal studies, w „A Holistic Approach to Environmental Conservation, (red.) Sadowski R.F., Tomczyk  J., Wydawnictwo UKSW w Warszawie, 89-103

Sosak-Świderska B. 2010 – Ekotoksykologia – Uniknąć samozagłady, Akademia, nr 2 (22), 39-41

Sosak-Świderska B. 2011 – The soil fungi communities and risk assessment of heavy metal contaminated soils – Geophysical Research, Vol. 13, EGU 2011-9499

Sosak-Świderska B. 2014 – Bioróżnorodnie o mikrowarstwie powierzchniowej zbiorników wodnych, w „Różnorodnie o bioróżnorodności”,  (red.) M.K. Terlecka, wyd.  Armagraf, Tom I, 65-77