Katedra Hydrobiologii i Ochrony Wód

Laboratorium działa w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Wód, kierowanej przez  prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Opalińskiego. Kierownikiem Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych jest dr inż. Bożena Sosak-Świderska.

Misja naukowa

Misją naukową laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych jest ocena stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i podmokłych poddanych antropopresji oraz kontrola bioindykacja jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym pitnej, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności.

Oferty Badawcze

Oferty Badawcze

Oferty Badawcze

Oferty Badawcze

Oferty Komercyjne

Oferty Komercyjne

Oferty Komercyjne

Oferty Komercyjne

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

Podstawowe badania naukowe

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych zajmuje się  bioindykacją  wody za pomocą biotestów typu toxkit oraz monitoringiem środowiska glebowego z wykorzystaniem takich bioindykatorów, jak porosty i grzyby niedoskonałe upigmentowane melaniną. Wcześniej do roku 2014 laboratorium  istniało pod nazwą Laboratorium Środowiskowego Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh i wykorzystywane było dla potrzeb dydaktycznych dla kierunków: ochrona środowiska, biologia i inżynieria środowiska.

Współpraca badawcza

Laboratorium jest przygotowane wspólnie z Zakładem Monitoringu Środowiska i GIS, kierowanym przez dr Jana Sandnera  do wykrywania zanieczyszczeń w wodzie i glebie oraz sporządzania ekspertyz środowiskowych. W laboratorium  planowane są również badania jakości nasion roślin uprawnych i różnych produktów źywnościowych ze względu na narażenia na ksenobiotyki, wspólnie z Katedrą Biotechnologii i Inżynierii Środowiska, kierowaną przez prof. dr. hab. Jerzego Macewicza,

Wyposażenie laboratorium

Wyposażenie laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych, zostało zrealizowane w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Na wyposażeniu laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych, znajduje się następująca aparatura badawcza:

 • spektrometr plazmowy ICP-OES,
 • chromatograf cieczowy HPLC z detektorem DAD umożliwiającym analizę białek zawierających metale ciężkie (fitochelatyny, metalotioneiny),
 • chromatograf  jonowy do oznaczeń  kationów i anionów,
 • spektrofotometry UV/VIS -2 szt.,
 • analizator rtęci NIS,
 • fotometr płomieniowy,
 • analizator Delta Tox,
 • analizator Veratox do analiz mikotoksyn,
 • analizator do identyfikacji  mikroorganizmów (Petrifilm),
 • analizator higieny ATP,
 • zestaw do oznaczeń genotoksyczności Biospec,
 • zestawy do testów typu toxkit: Algatoxkit, Daphtotoxkit, Phytotoxkit z inkubatorami,
 • mineralizator mikrofalowy Anthon Par,
 • dejonizator do przygotowania wody I klasy czystości,
 • wyparka próżniowa z łaźnią grzewczą i pompą membranową,
 • komora badań cieplnych,
 • fotometryczne mierniki walizkowe,
 • zestaw do BZT5 z inkubatorem,
 • zestaw do ChZT,
 • autoklaw nastołowy,
 • mętnościomierze, łaźnie wodne,
 • sonda tlenowa, mierniki pH, konduktometry,
 • wagi, wirówki, homogenizatory,  młynki,
 • mieszadła, biurety, pipety,
 • ultrawirowka, kriostat, mikrotom, mikroskopy, lupy, lornetki,
 • zmywarka laboratoryjna.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Kierunki edukacji

Laboratorium jest odpowiedzialne za realizację programu edukacji z ekotoksykologii,  biochemii i biotechnologii środowiska dla kierunku ochrona środowiska.

Udział laboratorium w projektach badawczych

   • EWG-PECO – „METIER” (Modular Ecotoxicity Test Incorporating Ecological Relevance), projekt  realizowany  w  latach 1994-1997, kierownik prof. A.M. Soares, Portugalia; udział jako koordynator strony polskiej i wykonawca biotestów.
   • Kierowanie projektem badawczym KBN 6PO4G 05318 – „Udział grzybów upigmentowanych w monitorowaniu  środowiska skażonego metalami ciężkimi”, projekt w okresie 2002 – 2005r., Instytut Ekologii PAN do listopada 2002 r., następnie do 2005 r. – Centrum Badań Ekologicznych PAN.
   • Udział jako I główny wykonawca w projekcie badawczym KBN 6PO4F 00524 –„Funkcjonowanie  zbiornika Zegrzyńskiego na podstawie badań ekotoksykologicznych – w okresie 2002-2005, kierownik prof. dr hab. Maria Łebkowska, realizacja Politechnika Warszawska.
   • Udział jako I główny wykonawca w projekcie badawczym KBN 6PO4G 11321 „Ocena jakości wody pitnej z wybranych zbiorników zaporowych na podstawie mikrobiotestów” – kierownik dr Piotr Bieńkowski,  w okresie 2003 – 2007r., Centrum Badań Ekologicznych PAN.
   • Wykonawca w projekcie MNiSW: Inwazje zooplanktonu: jak lokalne i regionalne procesy wpływają na sukces inwazji w zależności od produktywności ekosystemu i intensywności zaburzeń” – kierownik  Andrew Dzialowski (USA), Centrum Badań Ekologicznych PAN.
   • Realizacja wielu opracowań eksperckich jako ekspert krajowy w dziedzinie biologii i ochronie środowiska.

Wybrane publikacje naukowe

Sosak-Świderska B., Tyrawska D. 1996 – The role of Algae in Ecotoxicological tests w  „Environmental Xenobiotics” (eds. M. Richardson), Taylor & Francis, 179-193

Sosak-Świderska B., Tyrawska D., Maślikowska B. 1998 – Microalgal ecotoxicity test with 3,4-dichloroaniline – Chemospere 37, Nos. 14-15, pp. 2975-2982 Sosak-Świderska B., Tyrawska D., Dzido D. 1998 – „Daphnia magna ecotoxicity test  with parathion” – Chemospere, 37, nos.14-15, pp. 2989-3000

Bieńkowski P., Bajan C., Popowska-Nowak E., Sosak-Świderska B. 2004 – Effect of selected heavy metal ions on growth and bioaccumulation of four isolates of the species Cladosporium herbarum. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.11, Nr 1 71-79

Sosak-Świderska B. 2004 – Co odróżnia ekotoksykologię od ekologii? Studia Ecologiae et Bioethicae, Nr 2, 61-69

Sosak-Świderska B. 2008 – Green chemistry and bioethics in ecotoxicologacal studies, w „A Holistic Approach to Environmental Conservation, (red.) Sadowski R.F., Tomczyk  J., Wydawnictwo UKSW w Warszawie, 89-103

Sosak-Świderska B. 2010 – Ekotoksykologia – Uniknąć samozagłady, Akademia, nr 2 (22), 39-41

Sosak-Świderska B. 2011 – The soil fungi communities and risk assessment of heavy metal contaminated soils – Geophysical Research, Vol. 13, EGU 2011-9499

Sosak-Świderska B. 2014 – Bioróżnorodnie o mikrowarstwie powierzchniowej zbiorników wodnych, w „Różnorodnie o bioróżnorodności”,  (red.) M.K. Terlecka, wyd.  Armagraf, Tom I, 65-77