Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Szostek
Prof. zw. dr hab. Krzysztof SzostekKatedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z antropologią fizyczną i wpływem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka, szczególnie w odniesieniu do historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich. W tym obszarze prowadzę badania dotyczące rekonstrukcji ogólnego stanu biologicznego człowieka w tym procesów migracji, długości karmienia mlekiem matki czy też wyznaczników stresu szkieletowego. W badaniach wykorzystywane są również modele zwierzęce, jako źródło wiedzy z zakresu fizjologii. Metody badawcze opieram o nowoczesne analizy izotopowe materiału kostnego, badania histomorfometryczne, biochemiczne, molekularne i mikroskopowe, które uzupełniane są przez tradycyjne metody anatomo-antropologiczne.

Przebieg pracy zawodowej

w trakcie uzupełniania

Projekty badawcze, granty

 • Zróżnicowanie poziomu pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów mlecznych człowieka” – PB 6P04C06008 (1995–1997).
 • Wpływ procesu ciałopalenia na zawartość pierwiastków śladowych w zębach ludzkich”. PB 3P04C 023, 2001–2003.
 • Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych – rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa – NN312 404337 (2009–2012).
 • Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach – badania pilotażowe.  NN303 572938 (2009–2012).
 • Projekt Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi” (2012–2014).
 • Projekt DUN – Dofinansowanie Anthropological Review 2017.
 • Projekt DUN – Dofinansowanie Konferencji PTA i Funeralni Lednickich 2017.
 • Projekt ministerialny DUN – Dofinansowanie wydawnictwa Anthropological Review 2018.
 • Dziecko Żywieckie – PB 3P04C 024 (2002–2005).
 • Kompleksowe badania bioarcheologiczne w regionie środkowego Eufratu (wschodnia Syria) N10901331/0858 (2006–2008).
 • Opracowanie kompleksowej monografii cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1 Nr 2 H01H 048 25 (2003–2006).
 • Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria), MNiSW, N303 319837 (2009–2011).
 • Stary materiał nowymi metodami – Wykorzystanie najnowszych analiz 
biologicznochemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z 
terenów Polski. NCN NR projektu 2014/15/B/HS3/02184 (2015–2017).
 • Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistorycznych i historycznych grup ludzkich. NCN 2014/15/N/NZ8/00351 (2015–2018).
 • Średniowieczne pochowki w Grodzie Czermno – Grant finansowany przez Max Plank Institute w Lipsku. 2018.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, biologia człowieka

 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
 • Członek Polskiej Akademii Umiejętności Komisja Antropologiczna

Magisterium: „Zawartość metali ciężkich w stałych zębach populacji Polski Południowej” wykonana na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ (1990).

Doktorat: „Wieloczynnikowa analiza poziomów pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów stałych człowieka” wykonana na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ (1996).

Habilitacja: „Rekonstrukcja ogólnego stanu biologicznego historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich na podstawie analiz makro i mikroelementów w materiale odontologicznym”  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ (2007).

Profesura: profesor nauk biologicznych (2015).

 • Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego od 2015 roku.
 • Przewodniczący Oddział Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 2012 – 2015.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego – kadencja 2011-2015.
 • Członek Zarządu Oddziału Krakowskie Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych od 2011 do chwili obecnej.
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Oddział Kraków. 1999-2002
 • Członek European Anthropological Association – od 1996.

Najnowsze publikacje

Szostek K., Katarzyna M., Cienkosz-Stepańczak B. 2015. Strontium isotopes as an indicator of human migration – easy question, difficult answers. „Anthropological Review” 78(2):133–156.
Przesmycka A., Szostek K., Niedźwiecka E., Dryja S., Lempart A., Haduch E. 2015. Past inhabitants of Garbary – biocultural perspective. “Folia Historica Cracoviensia” 21: 209–249.
Lisowska-Gaczorek A., Kozieł S., Cienkosz-Stepańczak B., Mądrzyk K., Pawlyta J., Gronkiewicz S., Wołoszyn M., Szostek K. 2016. An analysis of the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes. “HOMO” 67(4):313–327.
Miliszkiewicz N., Walas S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K. 2017. Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry. “Analytical Letters” 50(8): 1345–1359.
Mnich B., Skrzat J., Szostek K. 2017. Estimating age at death from an archaeological bone sample – a preliminary study based on comparison of histomorphometric methods. “Anthropological Review” 80(1): 37–55.
Lisowska-Gaczorek A., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K. 2017. Oxygen stable isotopes variation in water precipitation in Poland – anthropological applications. “Anthropological Review” 80(1): 57–83.
Osipowicz G., Witas H. , Lisowska-Gaczorek A. , Reitsema L. , Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-Dańska K., Cienkosz-Stepańczak B. 2017. Origin of the ornamented baton perce´from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe. “PLoS ONE” 12(10): e0184560.
Cienkosz-Stepanczak B., Lisowska-Gaczorek A., Haduch E., Ellam R., Cook G., Kruk J., Milisauskas S., Kozieł S., Szostek K. 2017. Nitrogen and strontium isotopes as tools for the reconstruction of breastfeeding practices and human behavior – a Neolithic collective grave in Bronocice (Poland). “Collegium Antropologicum” 41(3): 191–199.
Mnich B., Spinek A.E., Chyleński M., Juras A., Szostek K. 2018. Analysis of LCT-13910 genotypes and bone mineral density in ancient skeletal materials. “PLoS ONE” 13(4),e0194966.

Czytaj więcej

Profesor w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii Człowieka wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.
Czytaj więcej
Wróć do zestawienia