Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki
Prof. UKSW dr hab. Andrzej KulczyckiProfesor w Zakładzie Chemii Środowiskowej
Zainteresowania naukowe: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/ Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe

 • Projekt badawczy nr Ukraina/220/2006 nt. „ Metody ozonowania benzyny w silniku o zapłonie iskrowym w celu poprawy jej właściwości użytkowych” Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
 • Projekt badawczy nr Eureka/63/2007 nt. „ Rozwój technologii przetwarzania olejów roślinnych jako komponentów bazy olejowej biodegradowalnych środków smarowych i paliw”- Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
 • Projekt celowy nr 6 ZR 8 2005C/06649 nt. „ Opracowanie i uruchomienie systemu usług konsultingowych dla sektora paliw alternatywnych w Polsce”- Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
 • Projekt badawczy nr Ukraina/219/2006 nt. „ Opracowanie technologii alternatywnego spalania węglowodorów w fazie gazowej” – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – wykonawca;
 • Projekt badawczy nr E!3234/2007 nt. „ Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
 • Biofuels Cities European Partnership – Proposal No 020085; członek zespołu realizatorów;
 • Energy networks in sustainable cities- TREN/05/FP6EN/S07.43964/513481; członek zespołu realizatorów;
 • Renewable fuels for advanced power-trains SES6CT-2003-502705; członek zespołu realizatorów.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki przyrodnicze, chemia środowiskowa, technologie bioenergetyczne
kierownik Katedry Technologii Środowiskowych i Odnawialnych Źródeł Energii
Magisterium:

„Synteza fosforo-pochodnej cholesterolu”, Uniwersytet Warszawski (1974)

Doktorat:

„Mechanizm działania dodatków siarkowych w warunkach tarcia mieszanego”, Wojskowa Akademia Techniczna (1981)

Habilitacja:

„Ocena działania dodatków smarnościowych w olejach przekładniowych”, Politechnika Poznańska (1998)

członek Towarzystwa Sozologicznego
członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych
członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Najnowsze publikacje

 • Biernat K., Kulczycki A. (2009) Trends in biofuel market development in relation to regulations of European Union; Przemysł Chemiczny, V. 88 pp. 214 – 221;
 • Górski W., Kulczycki A. (2009) Dimethyl ether. A future fuel for diesel engine?; Przemysł Chemiczny, V. 88, pp. 222 – 227;
 • Kajdas C.,  Karpinska A., Kulczycki A. (2010) Industrial Lubricants; Chapter 8;Chemistry and Technology of Lubricants; Third Edition; Springer Dordrecht Heidelberg London New York;
 • Sułek M.W, Kulczycki A., Małysa A. (2010) Assessment of lubricity of compositions of fuel oil with biocomponents derived from rapeseed, Wear, 268, 2010, 104-108;
 • Kulczycki A., Sarnecki J. (2011) Problemy smarności paliw lotniczych zawierających biokomponenty;  Journal of KONBiN No 1(17), s. 145 – 164;
 • Kulczycki A., Dzięgielewski W. (2011) Biopaliwa lotnicze oparte na biowęglowodorach i innych biokomponentach;  Journal of KONBiN No 1(17),; s. 165 – 178;
 • Kulczycki A., Kaźmierczak U. (2011) System znakowania paliw lotniczych; Journal of KONBiN No 1(17); s. 135 – 144;
 • Kaźmierczak U.,  Kulczycki A. (2012) Wpływ emisji energii z terenów zurbanizowanych i szlaków komunikacyjnych na zmiany w rozwoju ekosystemów w ich otoczeniu; Studia Ecologiae et Bioethicae, No 10/2012/2;
 • Kaźmierczak U.,  Kulczycki A. (2012)  Wpływ emisji energii dźwiękowej ze szlaków komunikacyjnych i innych miejsc konsumpcji energii na zdrowie  ludzi; Studia Ecologiae et Bioethicae, No 10/ 2012/1;
 • Kulczycki A., Kajdas C. (2012) A new attempt to better understand Arrehnius equation and its activation energy – Chapter XX ; Tribology in Engineering; Intech ISBN 980-953-307-460-8; Book edited by: Asst. Prof. Dr. Hasim PIHTILI Mechanical Engineering Dep. Fırat University, Elazig / Turkey (2012);
 • Kaźmierczak U., Kulczycki A. (2013) The possibilities of biocomponents to Meet the sustainability Criteria during years 2017 and 2018 in the extent of GHG Emission by Modification of their Production Technology and using RES in Energy Infrastructure; Polish Journal of Environmental Study, Vol.22, No. 6(2013), PP. 18 – 21;
 • Dzięgielewski W., Gawron B., Kaźmierczak U., Kulczycki A. (2014) Butanol/biobutanol as a component of an aviation and diesel fuel; Journal of KONES  Powertrain and Transport; Vol.21, No. 2 2014, pp. 69-76;
 • Kulczycki A., Kajdas C.K., Hong Liang H (2014) On the mechanism of catalysis induced by mechano-activation of solid body;  Materials Science-Poland, 32(4), 2014, pp. 583-591;
 • Dzięgielewski W., Kulczycki A. (2014) Discussion over correctness of methodes used for test of fuels resistance to aging process; Journal of KONES  Powertrain and Transport; Vol.21, No. 4 2014, pp. 103 – 110;
 • Kulczycki A. (2015) The influence of oxygenates on lubricity of fuels for CI engines; Journal of KONES  Powertrain and Transport; Vol.22, No. 2 2015, pp. 115 – 120;
 • Dzięgielewski W., Karp G., Kaźmierczak U., Kulczycki A., Okniński R., Stefanowicz P. (2015) Procesy starzenia chemicznego biokomponentów do paliw silnikowych w warunkach przechowywania w zbiornikach magazynowych; Technika Transportu Szynowego 12/2015, s. 473;
 • Dzięgielewski W., Kaźmierczak U., Kulczycki A., Okniński R., Stefanowicz P. (2016) The method, based on storage simulator and IR-VIS spectroscopy, for predicting the allowable time of storage of biocomponents for CI engines; Journal of KONES  Powertrain and Transport; Vol.23, No. 1 2016, pp. 115-122;
 • Kulczycki A., Ozimina D. (2016) The influence of fuels chemical composition on its lubricity – new views on the mechanism of protection layer creation during tribological process; Journal of KONES  Powertrain and Transport; Vol.23, No. 1 2016, pp. 177-184;
 • Dzięgielewski W., Kaźmierczak U., Kulczycki A., Okniński R., Stefanowicz P. (2016) The new stand for aging of biocomponents and biofuels process testing at relatively short time; Journal of KONES  Powertrain and Transport; Vol.23, No. 2 2016, pp. 105-112 .
Czytaj więcej

Profesor w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Chemii Środowiskowej
Czytaj więcej