Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr hab. Katarzyna Góralczyk
dr hab. Katarzyna GóralczykKierownik Zakładu Chemii Środowiskowej
Profesor w zakresie nauk o zdrowiu, od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością), oceną ryzyka związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zajmuje się opracowywaniem i weryfikacją metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności jak również trwałych zanieczyszczeń organicznych w materiale biologicznym pochodzącym od ludzi, ich walidacji łącznie z szacowaniem niepewności wyników. Organizowała badania biegłości w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności wg normy ISO/IEC 43. Uczestniczyła w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności, zasad organizacji urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w żywności i pobierania próbek.

Nagrody

Odznaka Ministra Zdrowia dla Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia.
Nagroda PZH im. Ludwika Rajchmana I-go stopnia za cykl prac (1990-1995) dot. monitorowania biologicznego polichlorowanych węglowodorow aromatycznych w materiale pochodzącym od ludzi i ocena ryzyka dla różnych grup ludności w tym dla płodu i niemowląt – 1997 r.
Nagroda PZH im. Ludwika Rajchmana I-go stopnia za cykl prac dotyczących występowania persystentnych związków chloroorganicznych w tkankach człowieka i ich przenikania do mleka ludzkiego – 2002 r.
Nagroda PZH im. Ludwika Rajchmana I-go stopnia za pracę z zakresu oceny ryzyka zagrożeń zdrowia dla ludzi, wynikającego ze skażenia ryb bałtyckich dioksynami i związkami pokrewnymi – 2014 r.
Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych I-go stopnia za pracę „PCDD/Fs and DL-PCBs intake from fish caught in Polish fishing grounds in the Baltic Sea – characterizing the risk for consumers – dla zespołu: dr P. Struciński, J. Piskorska-Pliszczyńska, S. Maszewska, K. Góralczyk, M. Warenik-Bany, Sz. Mikołajczyk, K. Czaja, A. Hernik, J.K. Ludwicki – 2014 r.
Nagroda PZH im. Ludwika Rajchmana II-go stopnia za cykl prac w zakresie oceny narażenia pre- i postnatalnego na trwałe zanieczyszczenia organiczne z grupy chloro- i bromoorganicznych endrocine desruptors – 2015 r.
Nagroda PZH im. Ludwika Rajchmana I-go stopnia za cykl prac dotyczących narażenia ludzi na antropogenne zanieczyszczenia środowiskowe z grupy związków halogenoorganicznych – 2016 r.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, toksykologia, nauki o zdrowiu, bromatologia, jakość i bezpieczeństwo żywności
Kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej
Magisterium: ”Mikoflora glebowa grądu w rezerwacie „Grabowy” w Puszczy Kampinoskiej” (1984).

Doktorat: „Stężenia polichlorowanych węglowodorów aromatycznych w tkance tłuszczowej ludzi zdrowych i chorych na różne schorzenia hematologiczne” (1992).

Habilitacja: „Badania nad dystrybucją ustrojową biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne z grupy związków halogenoorganicznych jako efekt oddziaływania środowiska” (2016).

członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe

 • Ocena ryzyka dla wybranych zanieczyszczeń insektycydami w mleku ludzkim i żywności, Polska Akademia Nauk w ramach Porozumienia o współpracy naukowej Polskiej Akademii Nauk z National Research Fundation z Republiki Południowej Afryki, 1999-2001;
 • Biopersistent organochlorines in diet and human fertility. Epidemiologic studies of time to pregnancy and semen quality in Inuit and European populations. Akronim: NUENDO, Komisja Europejska w ramach 5 Programu Ramowego., Nr kontraktu: QLK4-CT-2001-00202, 2001-2005;
 • Próba oceny zależności między wielkością tkankowych depozytów wybranych ksenoestrogenów chloroorganicznych a występowaniem nowotworów gruczołu sutkowego kobiet., Komitet Badań Naukowych, Nr projektu: 3 P05D 091 22, 2002-2005;
 • Ocena wpływu estrów kwasu ftalowego na indukcję potencjalnych zmian rozwojowych potomstwa jako skutków toksycznego oddziaływania tych związków na gonady męskie., Komitet Badań Naukowych, Nr projektu: 2 P05D 029 26, 2004-2007;
 • Ocena pre- i postnatalnego narażenia człowieka na antropogenne chloro- i bromopochodne związki organiczne., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr projektu: N N 404 026935, 2008-2011;
 • Climate change, environmental contaminants and reproductive health. Akronim: CLEAR,, Komisja Europejska w ramach 7 Programu ramowego (FP7-ENV-2008-1), Nr kontraktu: 226217, 2009-2013;
 • Ocena narażenia wybranej populacji ludzi w Polsce na polibromowane difenyloetery (PBDE) pobierane z kurzem domowym., Narodowe Centrum Nauki, Nr projektu: N N 404 088 140, 2011-2014;
 • Zgłoszenie patentowe: Test diagnostyczny do wykrywania BPA w materiale biologicznym, sposób jego działania oraz zastosowanie (jeden z 3-ch przedstawicieli NIZP-PZH) (2017).

Najnowsze publikacje

 • Ch. H. Lindh, L. Rylander, G. Toft, A. Axmon, A. Rignell-Hydbom, A. Giwercman, H.S. Pedersen, K. Góralczyk, J.K. Ludwicki, V. Zvezday, R. Vermeulen, V. Lenters, D. Heederick, J.P. Bonde, B.A.G. Jonsson, (2012), Blood serum concentrations of perfluorinated compounds in men from Greenlandic Inuit and European populations, Chemosphere 88, 1269-1275.
 • M. Minorczyk, K. Góralczyk, P. Struciński,  A. Hernik, K. Czaja, M. Łyczewska, W. Korcz, A. Starski, J.K. Ludwicki, (2012), Risk assessment for infants exposed to furan from ready-to-eat thermally processed food products in Poland, Rocz Panstw Zakl Hig, 63, 403-410.
 • P. Struciński, J. Piskorska-Pliszczyńska, S. Maszewska, K. Góralczyk, M. Warenik-Bany, Sz. Mikołajczyk, K. Czaja, A. Hernik, J.K. Ludwicki, (2013), PCDD/Fs and DL-PCBs intake from fish caught In Polish fishing grounds In the Baltic Sea -Characterizing the risk for consumers, Environ Int, 56, 32-41.
 • A. Hernik, K. Góralczyk, P. Struciński, K. Czaja, W. Korcz, M. Minorczyk, J.K. Ludwicki, (2013), Polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in cord blood from women in Poland, Chemosphere, 93, 526-531.
 • K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, (2013), Przewodnik po terminologii – Toksykologia, Bezpieczeństwo żywności, Zdrowie Publiczne, Ocena Ryzyka, pod red. J. K. Ludwickiego, NIZP-PZH, Warszawa, ISBN 978-83-89379-78-8.
 • A. Hernik, K. Góralczyk, P. Struciński, K. Czaja, W. Korcz, M. Minorczyk, M. Łyczewska, J.K. Ludwicki, (2014), Characterising the individual health risk in infants exposed to organochlorine pesticides via breast milk by applying appropriate margins of safety derived from estimated daily intakes, Chemosphere, 94, 158-163.
 • B.B. Hoyer, C.H. Ramlau-Hansen, T.B. Henriksen, H.S. Pedersen, K. Góralczyk, V. Zviezdai, B.A. Jonsson, D. Heederik, V. Lenters, R. Vermeulen, J.P. Bonde, G. Toft, (2014), Body mass index in young school age children in relation to organochlorine compounds in early life: a prospective study, Int J Obes, 38, 919-925.
 • K. Czaja, K. Góralczyk, P. Struciński, A. Hernik, W. Korcz, M. Minorczyk, M. Łyczewska, J.K. Ludwicki, (2015), Biopesticides – towards increased consumer safety in the EU, Pest Manag Sci, 71, 3-6.
 • L.J.S. Brokken, P.J. Lundberg, M. Spano, G.C. Manicardi, H.S. Pedersen, P. Struciński, K. Góralczyk, V. Zviezdai, B.A.G. Jonsson, J.P. Bonde, G. Toft, Y. Lundberg-Giwercman, A. Giwercman, (2014), Interactions between polymorphisms in the aryl hydrocarbon receptor signaling pathway and exposure to persistent organochlorine pollutants affect human semen quality, Reproductive Toxicology, 49, 65-73.
 • J.K. Ludwicki, K. Góralczyk, P. Struciński, B. Wojtyniak, D. Rabczenko, G. Toft, C.H. Lindh, B.A.G. Jönsson, V. Lenters, D. Heederik, K. Czaja, A. Hernik, H.S. Pedersen, V. Zvyezday, J.P. Bonde, (2015), Hazard quotient profiles used as a risk assessment tool for PFOS and PFOA serum levels in three distinctive European populations, Environ. Int., 74, 112-118.
 • B.B. Høyer, C.H. Ramlau-Hansen, H.S. Pedersen, K. Góralczyk, L. Chumak, B.A.G. Jönsson, J.P. Bonde, G. Toft, (2015), Motor development following in utero exposure to organochlorines: a follow-up study of children aged 5-9 years in Greenland, Ukraine and Poland, BMC Public Health, 15, 146-156.
 • K. Góralczyk, P. Struciński, B. Wojtyniak, D. Rabczenko, Ch. H. Lindh, B.A.G. Jönsson, G. Toft, V. Lenters, K. Czaja, A. Hernik, J.P. Bonde, H.S. Pedersen, V. Zvyezday, J.K. Ludwicki, (2015), Is the fact of parenting couples cohabitation affecting the serum levels of persistent organohalogen pollutants?, Int. J. Hyg. Environ. Health, 218, 392-400.
 • P. Struciński, B. Morzycka, K. Góralczyk, A. Hernik, K. Czaja, W. Korcz, M.   Matuszak, M. Łyczewska, B. Prus, J.K., Ludwicki, (2015), Consumer risk assessment associated with intake of pesticide residues in food of plant origin from the retail market in Poland, Human Ecological Risk Assessment, 21, 2036-2061.
 • K. Góralczyk, K. Pachocki, A. Hernik, P. Struciński, K. Czaja, Ch.H. Lindh, B.A.G. Jönsson, V. Lenters, W. Korcz, M. Minorczyk, M. Matuszak, J.K. Ludwicki, (2015), Perfluorinated chemicals in blood serum of inhabitants in central Poland in relations to gender and age, Sci. Total Environ., 532, 548-555.
 • P. Struciński, J.K. Ludwicki, K. Góralczyk,  K. Czaja, A. Hernik, M. Liszewska, (2015), Risk assesment for pesticides’ MRL non-compliances in Poland in the years 2011-2015, Rocz Panstw Zakl Hig, 66, 309-317.
 • C. Consales, G. Toft, G. Leter, J.P. Bonde, R. Uccelli, F. Pacchierotti, P. Eleuteri, B.A.G. Jönsson, A. Giwercman, H.S. Pedersen, O. Struciński, K. Góralczyk, V. Zviezdai, M. Spanò, (2016), Exposure to persistent organic pollutants and sperm DNA methylation changes in Arctic and European populations, Environ. Molecular Mutagenesis, 57, 200-209.
 • A.Hernik, P. Struciński, B.T. Buckley, K. Góralczyk, K. Czaja, W. Korcz, M. Matuszak, M. Łyczewska, M. Minorczyk, M. Liszewska, J.K. Ludwicki, (2016), Relationship between paired cord blood and milk POPs levels as a tool for assessing perinatal exposure, a pilot study, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 22, 1456-1468.
 • W. Korcz, P. Struciński, K. Góralczyk, A. Hernik, M. Łyczewska, M. Matuszak, K. Czaja, M. Minorczyk, J. K. Ludwicki, (2017), Levels of polybrminated diphenyl ethers in house dust in central Poland, Indoor Air, 27, 128-135.
Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Chemii Środowiskowej
Czytaj więcej