Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Anna Augustyniuk-Kram
dr Anna Augustyniuk-KramPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikrobiologii i ekologii gleby, w szczególności na różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych oraz ich wykorzystaniu w biologicznych metodach ochrony roślin przed szkodnikami. W ostatnim czasie prowadzi również badania nad wpływem antropopresji i zmian w sposobie użytkowania gleb na ich aktywność mikrobiologiczną. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi kursy z mikrobiologii środowiskowej oraz fizykochemicznych i biochemicznych metod oceny jakości gleby.

Projekty badawcze

  • Monitoring zanieczyszczenia środowiska życia mieszkańców Warszawy oparty na biologicznej i chemicznej analizie kurzu w pomieszczeniach zamkniętych (MONIT), 2003-2005, nr 248/05/2003/G zlecony przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (wykonawca),
  • Różnorodność biologiczna: geneza i funkcje, 2003-2006, nr PBZ-KBN-087/P04/2003 – wykonawca zadania badawczego „Różnorodność modelowych zespołów organizmów glebowych”,
  • Gatunki obce w Antarktyce, 2007-2011, projekt badawczy specjalny IV Międzynarodowego Roku Polarnego w ramach międzynarodowego projektu EBA-SCAR (Evolution and Biodiversity in Antarctica), nr IPY/27/2007, kierownik zadania badawczego „Analiza propaguli grzybów”,
  • Ekosystem leśny na gruntach porolnych – ocena skuteczności wybranych zabiegów rekultywacyjnych po 30 latach od ich zastosowania w borach sosnowych Polski pn-zach., 2011-2014, grant Lasów Państwowych; wykonawca zadania badawczego „Aktywność enzymatyczna gleb oraz respiracja gleby ex situ”.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, mikrobiologia środowisk, grzyby owadobójcze i biologiczne metody zwalczania szkodników

pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. promocji i kontaktów ze szkołami,
członek komisji Rekrutacyjnej WFCh.

Magisterium:
„Rozrodczość żyworódki Viviparus viviparus L. w środkowym i dolnym biegu rzeki Narew” (1997).

Doktorat:
„Różnorodność genetyczna i aktywność biologiczna grzybów owadobójczych Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin i Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin w wybranych środowiskach” (2005).

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:
Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Najnowsze publikacje

Augustyniuk-Kram A. 2018. Relationships between Host Insect, Enzymatic Activity and Virulence of Isolates of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. (Hypocreales), „Acta Zoologica Bulgarica” Suppl. 12, February 2018: 3-10.
Augustyniuk-Kram A. 2016. Niezamierzony transport propaguli grzybów pleśniowych do biomu Antarktyki a zdolność rozwoju w niskich temperaturach „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4):149-166.
Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A., (2013), Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station on cargo and fresh foods, „Polish Polar Research” 34 (1): 55-66.
Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., (2013), An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Station, „Polish Polar Research” 34 (3):269-278.
Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A., (2013), Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy Antarktyki, „Kosmos” 62 (3): 351-358.
Augustyniuk-Kram A., Mazurkiewicz I., Kram K.J., Uss G., (2013), Struktura gatunkowa grzybów owadobójczych w glebie rezerwatu Jata [Species structure of entomopathogenic fungi in the soil of Jata Nature Reserve], „Sylwan” 157 (8): 572-577.
Augustyniuk-Kram A., Dmowska E., (2013), Spectrum and Concentration of Culturable Fungi in House Dust from Flats in Warsaw, Poland, „Aerosol and Air Quality Research” 13 (5): 1438-1447.
Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A., (2012), Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions, „Biodiversity and Conservation” 21: 3411-3421.
Augustyniuk-Kram A., Popowska-Nowak E., (2012), Kierunki aktualnych i przyszłych badań nad grzybami owadobójczymi – pasożytnictwo grzybów na owadach w teorii i praktyce, w: Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce, (red.) I. Skrzecz, A. Sierpińska, Instytut Badawczy Leśnictwa, s. 201-213.
Augustyniuk-Kram A., Kram K. J., (2012), Entomopathogenic Fungi as an Important Natural Regulator of Insect Outbreaks in Forests (Review), in: Forest Ecosystems – More than Just Trees, (eds.) J.A. Blanco, Y.-H. Lo, INTECH, Rijeka, pp. 265-294.
Augustyniuk-Kram A., (2012), Rolnictwo ekologiczne a właściwości gleby i jej różnorodność biologiczna, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 10 (1): 45-63.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii i Ochrony Gleby
Czytaj więcej
Wróć do zestawienia