Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Dariusz Bukaciński
dr Dariusz BukacińskiPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Główne zainteresowania badawcze: ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  zagadnienia dotyczące: (a) kosztów reprodukcji, taktyk rozrodczych i strategii życiowych przy różnych warunkach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemnych relacji między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowań proporcji płci w lęgach oraz (d) ochrony siedliskowej i gatunkowej mew i rybitw. Obiekt badań: mewy i rybitwy. Teren badań: wyspy na środkowym odcinku Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych: British Ornithologists’ Union, Ornithological Societies of North America, International Society for Behavioural Ecology, Association for Study of Animal Behaviour.

Projekty badawcze

Breeding behaviour and mating strategies in a colony of Common Gull at Vistula River using DNA-fingerprinting.1997-1998,Short-term DAAD Fellowship (wykonawca),Instytut Zoologii Stosowanej, Uniwersytet w Bonn
Wpływ nasilenia drapieżnictwa i siedliska gniazdowania na zależności między wielkością terytorium, poziomem agresji i sukcesem lęgowym u mewy pospolitej (L. canus). 2000–2003, nr 6PO4F 058 15 KBN (kierownik projektu)
Krótko- i długoterminowe  konsekwencje zwiększonych inwestycji  rodzicielskich na etapie składania wysiadywania jaj u mewy pospolitej (Laruscanus) – eksperymenty. 2000–2004,nr6 P04F 031 19 KBN (wykonawca)
Proximate and ultimate causes of extra-pair fertilization in Common Gulls (Laruscanus): DNA-fingerprinting analyses. 2000 – 2002, Alexander von Humboldt Foundation (kierownik projektu, stypendysta),  Instytut Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet w Bonn,
Proximate and ultimate causes of extra-pair fertilization in Common Gulls (Laruscanus): DNA-fingerprinting analyses – continuation. 2002 – 2003, Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (kierownik projektu, stypendysta),  Instytut Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet w Bonn,
Family sex ratio and reproductive strategies in Common Gulls in an unstable environment: a role of parental condition and food availability. 2002 – 2003 r. NATO Advanced FellowshipProgramme (wykonawca), Instytut Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet w Bonn, Niemcy
Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa oraz zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larusargentatus i mew białogłowych Laruscachinnans w  warunkach sympatrycznego występowania. 2002 – 2005, 3 P04F 046 23 KBN (wykonawca)
Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Laruscanus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i  analizy genetyczne. 2003 – 2007, nr 2PO4F 028 26  KBN (kierownik projektu)
Ochrona awifauny wysp środkowej Wisły. Projekt finansowany przez Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska 2005 – 2006,  Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska GEF SGP. (kierownik projektu)
Ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp Środkowej Wisły. 2008 – 2009, nr umowy 1428/463/IV/07,Ekofundusz (kierownik projektu)
Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle. 2010, nr umowy 1701/544/IV/10, EkoFundusz (kierownik projektu)
Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców. 2011-2016, nr N N304 138540 (kierownik projektu)
Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja. 2011-2014, POIS.05.01.00-00-325/10.00 (ekspertmerytoryczny)

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, ekologia populacyjna, ekologia behawioralna, ekologia molekularna, ochrona przyrody

członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, Podkomisji Dydaktycznej IEiB
konsultant pełnomocnika Dyrektora IEiB ds. utworzenia studiów niestacjonarnych

Magisterium:
„Zmiany liczebności i wybiórczość siedliskowa mewy śmieszki Larusridibundus”(1988)

Doktorat:
„Adaptacyjne znaczenie terytorializmu u mewy pospolitej Laruscanus”  (1998)

członek Association for Study Animal Behaviour
członek International Society for Behavioural Ecology
członek British Ornitological Society
członek American Ornithologists Union
członek Cooper OrnithologicalSociety

Najnowsze publikacje

Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer M., Bukacińska M.,Chylarecki P., (2011),Diet composition of the Caspian Gull (Laruscachinnans) in inland Poland: effects of breeding area, breeding stage and sympatric breeding with the Herring Gull (Larusargentatus),„OrnisFennica” 88:80-89.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A.,(2011),Awifauna wodno-błotna środkowej Wisły w okresie lęgowym: wpływ działalności człowieka na rozmieszczenie, liczebność i bogactwo gatunkowe,„Studia Ecologiae et Bioethicae” 9: 67-86.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A.,(2013),The impact of hydrotechnical facilities on island avifauna: a case study of the middle Vistula River,„Studia Ecologiae et Bioethicae” 11: 93-109.
Bukaciński D., Bukacińska M., Zieliński P., (2015),ŚmieszkaChroicocephalusridibundus,w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz,GIOŚ, Warszawa, ss. 266-274.
Zielińska M., Zieliński P., Bukaciński D., Bukacińska M.,(2015),Mewa czarnogłowaLarusmelanocephalus, w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz,GIOŚ, Warszawa,s. 279-285.
Bukaciński D., Bukacińska M.,(2015),Rybitwa rzeczna Sterna hirundo, w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz, GIOŚ, Warszawa, s. 299-306.
Bukaciński D., Bukacińska M.,(2015),Mewa siwaLaruscanus,w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz, GIOŚ, Warszawa, s. 286-292.
Bukaciński D.,Bukacińska M.,(2015),Kluczowe gatunki ptaków siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie. Monografie, STOP, Warszawa, 314 s (skrócone wersje również w języku angielskim, niemieckim i francuskim)
Bukaciński D., (2015),Strategia czynnej ochrony zagrożonej awifauny wysp środkowej Wisły: podręcznik najlepszych praktyk, OTOP, Marki, 57 s.
Angiel J., Bukaciński D.,(2015),Oblicza Wisły. Przewodnik warszawski dla tropicieli przyrody, STOP, Warszawa, 174 s.
Bukaciński D., Bukacińska M., Mastalerz E.,(2015),Presja człowieka na przyrodę środkowej Wisły: liczba i rozmieszczenie ludzi oraz formy ich aktywności na rzece w okresie rozrodu ptaków,„Studia Ecologiae et Bioethicae” 13: 143-177.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych
Czytaj więcej
Wróć do zestawienia