Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Dominika Dzwonkowska
dr Dominika DzwonkowskaAdiunkt Katedry Antropologii Środowiskowej
Absolwentka  filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie  filozofii. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Obecnie pracuje nad książką prezentującą etykę cnót środowiskowych, jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne). Od 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej.

Projekty badawcze

Styczeń 2012–styczeń 2013 – udział w projekcie Aktualność Filozofii Klasycznej finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 11 0079 80
Od października 2012-lutego 2013 – udział w charakterze moderatora debat klimatycznych w ogólnopolskim projekcie „Dobry klimat dla powiatów”; Projekt jest finansowany ze środków NFOŚiGW oraz środków LIFE+; LIFE09 INF/PL/000283
01-12.2013 – udział w projekcie „Sumienie w ujęciu tomizmu i fenomenologii” finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 12 0151 81
Marzec 2015 – udział w projekcie Innovation of Bachelor Study Programmes for Better Employability; ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0238; jednostka realizująca project: Uniwersytet Masarykova w Brnie
4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej”; PNiR-BRo-6/2015
4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Bilans kapitału innowacyjnego Polski i UE oraz zmiany środowiska demograficzno -ekonomicznego szkolnictwa wyższego w koncepcjach Gospodarki Opartej na Wiedzy – scenariusze zmian”; PNiR-BRo-3/2015.
Realizowane:
od 2017 – Wykonawca w grancie (2016-2018): „Forum Logicum”, WND/POWR-03.01.00-00.EF46/16
od 12.2017 – kierownik projektu „Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera”, NCN, 2017/01/X/HS1/01491
2018/19 – Projekt „The Virtue of Global Citizenship”; realizowany na Uniwersytecie Aberdeen.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki humanistyczne, ekofilozofia, etyka środowiskowa, etyka cnót środowiskowych, etyka zwierząt.

Pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. współpracy międzynarodowej
Koordynator programu Erasmus
Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
Reprezentant na Polskę Towarzystwa Naukowego International Society for Environmental Ethics

Magisterium:
„Koncepcja duszy u Platona” (2005)
„Hansa Jonasa koncepcja człowieka” (2006)

Doktorat:
 „Rola nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej w ujęciu K.Kłósaka i S.Kamińskiego” (2011)

International Society for Environmental Ethics, od sierpnia 2013 reprezentant Towarzystwa na Polskę
International Association for Environmental Philosophy

Najnowsze publikacje

Dzwonkowska D., (2013), Virtue and vice in environmental discourse, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/4: 61-76.
Dzwonkowska D., (2014), Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Dzwonkowska D., (2014), Kontrowersje wokół inżynierii klimatycznej (geoinżynierii), w: Etyka i technika. Społeczne i etyczne aspekty działalności inżynierskiej, (red.) M. Małek, K. Serafin, E. Mazurek, Wrocław: Wydawnictwo PWr, ss. 111-118.
Dzwonkowska D., (2014), Wady środowiskowe jako etyczne i antropologiczne źródła kryzysu środowiskowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12/1: 73-91.
Dzwonkowska D., (2015), Filozoficzne podstawy troski o jakość życia zwierząt, w: Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym, (red.) Cz. Puchalski, M. Twardowski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 7-20.
Dzwonkowska D., i in., (2015), Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Dzwonkowska D., (2015), Kulturowe i etyczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierzę, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 11: 291-301.
Dzwonkowska D., (2016), Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny” 2: w druku.
Dzwonkowska D., (2016), Space for oikos, in: Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 156-172.
Dzwonkowska D., (2016), Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14/2: 35-53.
Dzwonkowska D., (2017), Environmental Ethics in Poland, Journal of Agricultural and Environmnetal Ethics, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6.
Dzwonkowska D., Jan Gwalbert Pawlikowski jako przykład wzorcowego charakteru środowiskowego, Etyka 56(2018), s. 13-28.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Etyki Środowiskowej i Bioetyki
Wróć do zestawienia