Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

mgr Arkadiusz Buczyński
mgr Arkadiusz BuczyńskiPracownik techniczny Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Jest zatrudniony w Instytucie na stanowisku specjalisty do spraw technicznych. Jest odpowiedzialny za logistyczną koordynację badań terenowych, a poza sezonem lęgowym ptaków pracuje jako laborant. Badania terenowe prowadzi na wyspach Wisły Środkowej. Zajmuje się aktywną ochroną mew i rybitw oraz ich siedlisk, a także mapowaniem ekologicznych i biologicznych danych przy użyciu metod GIS. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Projekty badawcze

Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców – 2011-2016,  nr N N304 138540 (wykonawca);
Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja – 2011-2014,  nr POIS.05.01.00-00-325/10.00 (koordynator logistyczny w terenie);
Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle – 2010, Projekt finansowany przez Ekofundusz (wykonawca);
Ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp Środkowej Wisły – 2008–2009, Projekt finansowany przez Ekofundusz (wykonawca);
Ochrona awifauny wysp środkowej Wisły – 2005–2006, Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska GEF SGP (wykonawca);
Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Larus canus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i analizy – 2004–2007, nr 2P04F02826 (główny wykonawca);
Krótko- i długoterminowe  konsekwencje zwiększonych inwestycji rodzicielskich na etapie składania i wysiadywania jaj u mewy pospolitej (Larus canus) – eksperymenty -2000–2004, nr 6P04F03119 (główny wykonawca).

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne

stanowisko – specjalista ds. technicznych

Magisterium:
„Straty jaj w koloniach mewy pospolitej (Larus canus) na Wiśle – znaczenie trzeciego jaja w lęgu” (2000)

Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Najnowsze publikacje

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2013. The impact of hydrotechnical facilities on island avifauna: a case study of the middle Vistula River. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11: 93-109.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2012. Co zagraża ptakom środkowej Wisły: diagnoza, skutki i czynne działania ochronne. W: Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. Praca zbiorowa pod red. J. Pająkowskiego. Wyd. I, Tom I: 74–78.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2011. Awifauna wodno-błotna środkowej Wisły w okresie lęgowym: wpływ działalności człowieka na rozmieszczenie, liczebność i bogactwo gatunkowe. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 9: 67–86.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych
Czytaj więcej
Wróć do zestawienia