Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

mgr Paweł Boniecki
mgr Paweł BonieckiPracownik techniczny Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Absolwent Wydziału Biologii UW. Współprowadzi zajęcia laboratoryjne i prace badawcze. Zainteresowania badawcze obejmują ekologię i zachowanie zwierząt, a zwłaszcza: strategie rozrodcze i zachowania godowe; synantropizację i synurbizację; ekologię gleby i agrocenozy; procesy ekologiczne na pożarzyskach; ekosystemy polarne, subpolarne i pustynne; sukcesję, rozprzestrzenianie się zwierząt i kolonizację ekosystemów; edukację ekologiczną.

Projekty badawcze

2001-2005- Kierownik projektu badawczego KBN Nr 6P04C 021 21 „Sygnały godowe samców Gerris lacustris: wykorzystanie wrażliwości samic”.
2011 – 2014- Wykonawca “Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym” NN404 138440.
2003-2007-Wykonawca zadania badawczego „Metapopulacje zwierząt” w ramach projektu zamawianego „Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja” (PBZ-KBN-087/P04/2003).
2003-2006-Wykonawca projektu badawczego „Sposób zasiedlania kęp środowiskowych przez epigeiczne skoczogonki (Apterygota, Collembola) (KBN Nr 6P04F 04025) – dr Izabella Olejniczak.
2000-2003 Wykonawca zadania badawczego „Funkcja śpiewu w terytorializmie międzygatunkowym pomiędzy kapturką (Sylvia atricapilla) i gajówką (S.borin)” (KBN nr 6P04C 041 18)  – dr Piotr Matyjasiak).
1995-1997-Wykonawca projektu badawczego KBN Nr 6P04F 03009 „Rola geometrii ogona w żerowaniu ptaków owadożernych: eksperyment z brzegówką (Riparia riparia)”.

Kursy i szkolenia

2005- ukończenie kursu dotyczącego zastosowania metod genetycznych w badaniach ekologicznych.

Nagrody, Osiągnięcia organizacyjne

2017- Srebrna Odznaka Honorowa Związku Kynologicznego w Polsce
2004-Dyplom Uznania Związku Kynologicznego w Polsce za działalność dla dobra kynologii
2001-Nagroda Naukowa za pracę zespołową nad cyklem publikacji z zakresu ekologii ewolucyjnej, przyznana przez Wydział Nauk Biologicznych PAN
2001-Brązowa Odznaka Honorowa Związku Kynologicznego w Polsce

Inna działalność

2004 – udział w obrączkowaniu ptaków w ramach prac badawczych „Akcja Carpatica”.
2002 – udział w programie czynnej ochrony traszki grzebieniastej.
2002- wykład na temat występowania płazów w Warszawie w ramach spotkań Sekcji Herpetologicznej przy SGGW w Warszawie oraz nawiązanie współpracy z Mazowieckim Towarzystwem Ochrony Fauny i studentami SGGW w Warszawie.
2002 – współpraca ze Stowarzyszeniem Ochrony Jeziora Dziekanowskiego, w tym udział w wykonaniu ekspertyzy walorów przyrodniczych Jeziora Dziekanowskiego.
1995- udział w badaniach nietoperzy w ramach obozu chiropterologicznego.
1995- współpraca z Kołem Naukowym Herpetologów studentów SGGW w Warszawie.
1993-1994- udział w obrączkowaniu ptaków siewkowatych w ramach prac badawczych grupy „Kuling” prowadzonych przez Uniwersytet Gdański.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne

opiekun Sekcji Kynologicznej Koła Naukowego Przyrodników

Magisterium

„Oddziaływania socjalne między osobnikami nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) a osobnikami myszy polnej (Apodemus agrarius) w warunkach półnaturalnych i sztucznych” (1991)

Polskie Towarzystwo Etologiczne
Związek Kynologiczny w Polsce
Towarzystwo Miłośników Kaktusów

Najnowsze publikacje

Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I. 2018 Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica. Animal Cells and Systems DOI: 10.1080/19768354.2018.1452294
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N. 2018 The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Peninsula, Russia. Polar Science, 15: 99-103.
Olejniczak I., Górski P., Boniecki P., Romanowski J. (2016),Płazy i gady Parku Skaryszewskiego. W: Park Skaryszewski w Warszawie (ed.)Jerzy Romanowski: 195-206,  Wydawnictwo UKSW.
Matyjasiak P., Olejniczak I., Boniecki P., Møller A.,P. (2013), Wing Characteristics and Spring Arrival Date in Barn Swallows Hirundo rustica, „Acta Ornithologica” 48: 81-92.
Romanowski J., Boniecki P., Kaliszewicz A., Kloss M., Olejniczak I. (2013,) Flora i fauna rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie” i sąsiednich starorzeczy w strefie podmiejskiej Warszawy, „Studia Ecologiae et Bioeticae” 2: 89-112.
Kaliszewicz A., Panteleeva N., Olejniczak I., Boniecki P., Sawicki M. (2012), Internal brooding affects the spatial structure of intertidal sea anemones in the Arctic-boreal region, „Polar Biology” 12:1911-1919.
Olejniczak I., Boniecki P., Uchmański J. (2011), Wpływ stopnia izolacji kęp olsowych na aktywność i różnorodność epigeicznych bezkręgowców, „Studia Ecologicae et Bioeticae” 9: 37-46.

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb
Wróć do zestawienia