Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Agata Kosieradzka-Federczyk
dr Agata Kosieradzka-FederczykPracownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem, doktor nauk prawnych, asystent w Instytucje Ekologii i Bioetyki UKSW, radca prawny, członek rady fundacji WSAA, autorka kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa publicznego – w tym prawa administracyjnego, ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony środowiska, prawa porównawczego – prawo włoskie.

Projekty badawcze

Ekspertyza: Status prawny dokumentów publicznych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – w Republice Włoskiej; Fundacja Republikańska; czerwiec 2016.
Ekspertyza: Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia a określanie warunków w tzw. “pozwoleniach sektorowych” i decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach; wrzesień 2016.
badania dotyczące międzynarodowych aspektów ocen oddziaływania na środowisko.
Specyfika procedury administracyjnej w polskim porządku prawnym – wykłady w języku włoskim, Erasmus+, Uniwersytet w Sienie, maj 2016.

Nagrody

2015 Dyplom uznania prof. dr hab. inż. Macieja Krawczaka Rektora Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie za zaangażowanie w promowanie najlepszych absolwentów Uczelni

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki prawne, prawo administracyjne, ochrona środowiska

radca prawny w Departamencie Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska

Magisterium:

„Tutela cautelare w postępowaniu sądowo-administracyjnym w prawie włoskim” (2003).
Doktorat:

„Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  – instrumentarium prawne wyboru projektów (studium administracyjnoprawne)” (2009).

członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji

Najnowsze publikacje

Kosieradzka-Federczyk A., Federczyk W., Influence of International Regulations on Spatial Planning Power in Poland – SEA and Mediation.
Kosieradzka-Federczyk A. 2016, Sprawiedliwość ekologiczna a stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez oceny oddziaływania na środowisko, red. T. Bojar-Fijałkowski, „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce” Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 157-166.
Kosieradzka-Federczyk A. 2016, Decentralizacja zadań z zakresu ochrony przyrody; „25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka” red. K. Popik, B. Szmulik, M. Mazuryk, WSEiI w Lublinie, Lublin, s. 71-82.
Kosieradzka-Federczyk A. 2016, Monitoring jako narzędzie korygujące przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, „Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji” red. Zbigniew Cieślak, Agata Kosieradzka-Federczyk, s. 101-110
Kosieradzka-Federczyk A. 2015, Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (współautorstwo A. Fogel, W. Federczyk), udział ok. 50%, Wolters Kluwer, 2015.
Kosieradzka-Federczyk A. 2015, Otwarty dostęp do informacji  o środowisku – nowe zjawisko w administracji publicznej? „Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji” red. Agata Kosieradzka-Federczyk, Z. Cieślak, Tom IV, s. 133-144.
Kosieradzka-Federczyk A., Federczyk W., Syryt A. 2015, Prawne aspekty etosu zawodowego pracowników administracji publicznej, , red. S.H. Zaręba, M. Zarzecki „Służba publiczna, Etos pracy urzędników w Polsce” Warszawa, s. 37-54.
Kosieradzka-Federczyk A., Federczyk W. 2014. Czy podział na prawo publiczne i prywatne zachowuje nadal swoją przydatność? Uwagi na przykładzie pozycji jednostek samorządu terytorialnego „Zbiór studiów dedykowanych Prof. M. Gintowt-Jankowicz ” KSAP, s. 219-228.
Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Czy oceny oddziaływania na środowisko są instrumentem pozwalającym kształtować ład przestrzenny? „Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” red. A. Fogel, IGPIM, Warszawa, s. 115-124.
Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Dealing with Environmental Impact Assessment – the Polish experience, „Central and Eastern European Legal Studies” 1/2014,  s. 115-136.
Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Wybrane zadania Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych. „Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech”, red. J. Kielin-Maziarz, J. Wawrzyniak, Akademia Leona Koźmińskiego, Wolters Kluwer, s. 234-249.
Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Powszechne obowiązki dotyczące środowiska w świetle wybranych regulacji konstytucyjnych, „Dobra publiczne w administracji”WPiA, Uniwersytet Opolski, s. 189-198.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem