Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Agnieszka Klimska
dr Agnieszka KlimskaPracownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Absolwent filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.Jej badania naukowo-badawcze koncentrują się  przede wszystkim wokół zrównoważonego rozwoju w aspekcie filozoficznym, etycznym, edukacyjnym oraz implementacyjnym.
Od 2012 r. pełnomocnik dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami i od 2016 r. pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami.

Projekty badawcze

Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, 2013-2014, nr POKL. 04.01.01-00-155/11

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki humanistyczne, zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami środowiskowymi, zagrożenia cywilizacyjne

pełnomocnik Dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami
pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami

Magisterium:
„Spór o filozofię człowieka pomiędzy marksistami a tomistami na przykładzie ujęć Z. Cackowskiego i M. A. Krąpca”(2006)
„Realizacja Programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy” na przykładzie dzielnicy Wawer”(2007)

Doktorat:
„Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju”(2013)

członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego;
członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Najnowsze publikacje

Klimska A., Leźnicki M., 2017, Etyczno-aksjologiczne przesłanki Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Agendy Post-2015), “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: “Organizacja i Zarządznie”, z.106, s. 165-181.
Klimska A., (2016) Towards the praxis of a sustainable development knowledge-based economy, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4).
Klimska A., Kaniewska M., The policy of sustainable development in the face of contemporary social threats – selected aspects, “Journal of Modern Science”, 3/30 (2016), s. 213-233.
Klimska A., (2016), Towards the Praxis of Sustainable Development of Oἶκος, in: Returning  to  the  Οἶκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 43-55.
Klimska A., (2015), Zadania edukacji wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, w: Pedagog we współczesnym świecie, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Łódź, s. 307-318.
Klimska A., (2015), Wychowanie do zrównoważonego rozwoju – edukacja i etyka praktyczna, w: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, (red.) E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce, s. 311-331.
Klimska A., Kaniewska M., (2015), Eksplozja demograficzna – zagrożenia i dylematy etyczno-prawne, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13, s. 125-143.
Klimska A., (2014), Współczesne modele edukacji do zrównoważonego rozwoju, w: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, (red.) W. Welskop, Łódź, s. 9-14.
Klimska A., (2014), Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Tomistyczny” 3, s. 173-185.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem
Wróć do zestawienia