Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Anna Majcher
dr Anna MajcherPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki wzrostu, leczenia dzieci hormonami wzrostu oraz pomiarami antropologicznymi związanymi z modelami dojrzewania. Jest autorem oraz współautorem ponad 50 prac recenzowanych oraz 100 prezentacji konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej i Diabetologii oraz Polskie Towarzystwo Badania Otyłości.

Projekty badawcze

Uczestnik Polish Childhood Obesity Study Group, w ramach Grantu 4PO5D 065 18, kierownik: prof. Ewa Małecka-Tendera, 2001-2004. W ramach działalności opublikowano:
– Małecka-Tendera E., Klimek K., Matusik P., Olszanecka-Glinianowicz M. and Yves Lehingues on behalf of the Polish Childchood Obesity Study Group: Obesity and overweight prevalence in Polish 7-9-year-old children. Obesity Research, vol. 13, no 6, June 2005, s.964-968. Brief  Epidemiologic Report.
– Matusik P., Małecka-Tendera E., Klimek K. on behalf of Polish Childhood Obesity Study Group: Nutritional state of Polish prebubertal children assessed by population- specific and international standards. Acta Paediatrica 2007, 96, 276-280.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne,  biologia człowieka, antropometria, endokrynologia wieku rozwojowego

Magisterium:

„Charakterystyka morfologiczna dziewcząt i chłopców z niedoborem hormonu wzrostu”.

Doktorat:

„Wskaźniki antropometryczne, metoda impedancji elektrycznej i densytometria w ocenie składu ciała u dzieci otyłych”.

Studia podyplomowe:

Fizjoprofilaktyka  i  Korektywa, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa

Członek Komisji ds. Mierników Rozwoju Zdrowia i Jakości Życia Dzieci i Młodzieży Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2011 W ramach pracy w komisji konsultantka   przy publikacji: „Test  przesiewowy  do  wykrywania zaburzeń  w  rozwoju  fizycznym u  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szkolnym”. Materiały metodyczne dla pielęgniarek szkolnych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Autorzy: Maria Jodkowska, Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska,wyd. IMiD, Warszawa 2007.
Członek Towarzystw Naukowych:
PTA – Polskie Towarzystwo Antropologiczne,
PTED – Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej,
PTBO – Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Najnowsze publikacje

Majcher A.,Witkowska-Sędek E., Bielecka-Jasiocha J., Pyrżak B.: Przyczyny niedoboru wysokości ciała dzieci a wysokość ciała rodziców. Med.Wieku Rozwoj 2012;16(2):89-95.
Pyrżak B., Wiśniewska A., Majcher A., Tysarowski A., Demkow U.: Relation of fat-massand obesity-associated gene polymorphism to fat mass content and body mass index in obese children. Adv.Exp. Med. Biol. 2013; 756: 255-62.
Majcher A., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Woźniak E., Pyrżak B.: Effect of nutritional status on growth velocity in the first year of growth hormone treatment of children with Growth Hormone Deficiency. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 10, 2014, 688-692.
Krajewska M., Kucharska A., Majcher A., Pyrżak B.: Plasma vitamin D levels in obese children: relationship with selected anthropometric and metabolic parameters. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 10, 2014, 703-707.
Rumińska M., Majcher A., Pyrżak B., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Brzewski M., Demkow U.: Cardiovascular risk factors in obese children and adolescents. Adv. Exp.Med.Biol. 2016, 878:39-47.
Rumińska M, Witkowska-Sędek E, Majcher A, Pyrżak B.: Thyroid Function in Obese Children and Adolescents and Its Association with Anthropometric and Metabolic Parameters .AdvExp Med Biol. 2016;912: 33-41. Doi: 10.1007/5584_2016_232.
Majcher A., Paluchowska M., Pyrżak B., Witkowska-Sędek E., Kołodziejczyk H.: Implementation of parental stature assessment in girls with Turner Syndrome. Journal of Pediatric Endocrinology. 2016;1(2):1009.
Kliś K., Majcher A., Paluchowska M., Wronka I.: Determinants of BMI category changes Turing Middle childhood and adolescence in girls. Folia Med Cracov. 2016;56(2): 25-36.
Rumińska M., Witkowska-Sędek E., Majcher A., Brzewski M., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Demkow U., Pyrżak B.: Carotid Intima-Media Thickness and Metabolic Syndrome Components In Obese Children and Adolescents. Advs Exp Med Biol. 2017, Apr 30, DOI10.1007/5584_2017_29.
Tomaszewski P., Milde K., Majcher A., Pyrżak B., Tiryaki-Sonmez G., Schoenfeld B.J.: Body Mass Disorders In Healthy Short Children and In Children with Growth Hormone Deficiency. Advs Exp. Med Biol. 2017, DOI: 10.1007/5584_2017_65.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii Człowieka
Czytaj więcej