Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr inż. Anna Matuszewska
dr inż. Anna MatuszewskaPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyny. Jest asystentem w Zakładzie Chemii Środowiskowej IEiB, oraz w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie jako Kierownik Laboratorium Analitycznego. Jest współautorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Specjalność badawcza skupia się wokół tribochemii, paliw alternatywnych, w tym pozyskiwane z surowców odpadowych.

Projekty badawcze

„System ciągłej kontroli stopnia i tempa starzenia paliw płynnych w warunkach magazynowania”, 2010-2015, WND-POIG.01.03.01-00106/09.
„Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z pilotującą dawką paliwa ciekłego„ Zadanie – Modyfikacja technologii otrzymywania biogazu rolniczego pod kątem zastosowania do zasilania dwupaliwowych ciągników rolniczych, 2010-2014, Projekt EUREKA Nr: 5030E!.
„Biopaliwa dla transportu. Opracowanie krajowej technologii produkcji i stosowania biopaliw bioetanolowych do silników spalinowych”, 2009-2011, Nr N R10 0019 06.
„Rozwój technologii produkcji biopaliw drugiej generacji otrzymywanych w procesie termicznego krakingu surowców uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii i odpadów organicznych do celów transportu i zastosowań energetycznych”, 2009-2013, Decyzja Nr 576/N-Ukraina/2009/0.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki techniczne, tribochemia, biopaliwa ciekłe, biogaz

Członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Nauki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Magisterium:
„Alkohole wielowodorotlenowe jako donory wodoru w reakcji przeniesienia do nitrozwiązków wobec MgO jako katalizatora” (1993)

Doktorat:
„Tribologiczna ocena efektywności środków smarowych przeznaczonych do stalowych węzłów tarcia” (2008)

European Society of Nematologists – od 1996 (krajowy reprezentant)

Najnowsze publikacje

Matuszewska A. (2016), Microorganisms as Direct and Indirect Sources of Alternative Fuels, in Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions, (eds) K. Biernat, INTECH, pp 137-180.
Ziółkowska M., Matuszewska A., Kruczyński S., Kamela W. (2015), Wpływ biogazu rolniczego na właściwości eksploatacyjne oleju silnikowego w Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji, (red.) Krasodomski M., INiG PIB Kraków, s. 68-83.
Czarnocka J., Matuszewska A., Odziemkowska M. (2015), Autoxidation of Fuels During Storage. In Storage Storage Stability of Fuels, (eds) K. Biernat, INTECH, pp 157-188.
Matuszewska A., Odziemkowska M., Czarnocka J., (2015), Zastosowanie techniki spektroskopii w podczerwieni do śledzenia zmian zachodzących w benzynach podczas magazynowania, „Przemysł Chemiczny” 8: 1300-1304.
Lasocki J., Kołodziejczyk K., Matuszewska A., (2015), Laboratory-scale investigation of biogas treatment by removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide, „Polish Journal of Environmental Studies” 24: 1427-1434.
Owczuk M., Matuszewska A., Kruczyński S.W., (2014), Ocena wpływu wybranych surowców pochodzenia rolniczego na skład chemiczny i uzysk biogazu, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 97: 153-162.
Ruta R., Matuszewska A., Grądkowski M., (2013), Modelowanie wpływu dodatków AW/EP na właściwości tribologiczne środków smarowych, „Tribologia” 44: 169-182.
Matuszewska A., Odziemkowska M., Czarnocka J., (2013), Emisja zanieczyszczeń przy zasilaniu silnika ZS olejem napędowym z domieszką bioetanolu, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11: 139-146.

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Chemii Środowiskowej