Pracownik od roku akademickiego 2017/18 przebywa na urlopie

Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Leszek Karski
dr Leszek KarskiPracownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Autor ponad 120 publikacji naukowych, głównie z prawa energetycznego, prawa klimatycznego i prawa ochrony środowiska. Autor i współautor licznych ekspertyz, m.in. dla komisji sejmowych i senackich, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki.
Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo klimatyczne, prawo ochrony zdrowia.

Projekty badawcze

„Analiza możliwości dostosowania prawa polskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OŹE) do aktualnych wymogów prawnych Unii Europejskiej z uwzględnieniem Dyrektywy 2001/77/EC” – praca wykonana dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na zamówienie Ministerstwa Gospodarki – koordynacja prawna i współautorstwo.
„Propozycja podstawowych postanowień części ogólnej przyszłej ustawy o źródłach odnawialnych” – praca wykonana dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na zamówienie Ministerstwa Gospodarki – autorstwo.
„Ocena efektywności energetycznej gospodarki jako element polityki ekologicznej państwa. Ocena dokonań i propozycja dalszych działań” – praca wykonana dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na zamówienie Ministerstwa Środowiska – współautorstwo i koordynacja prawna.
Prawne uzasadnienie regulacji odnawialnych źródeł energii w postaci aktu o randze ustawy” – praca wykonana na zamówienie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej EC BREC.
Koncesje i zezwolenia. Propozycja modyfikacji ustawy Prawo energetyczne” – praca wykonana na zamówienie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej EC BREC.
„Możliwość wprowadzenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii w źródłach odnawialnych” – praca wykonywana na zamówienie Sejmowej Komisji Ochrony środowiska.
„Propozycja umieszczenia w tekście projektu ustawy o podatku akcyzowym zwolnienia energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii z akcyzy” – praca wykonana na zamówienie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
„Zrównoważona polityka jako zadanie samorządów terytorialnych – aspekt prawny” – praca wykonana na zamówienie EC BREC w ramach programu SusCom dla Komisji Europejskiej.
„Analiza prawna uwarunkowań produkcji biopaliw przez przewoźnika kolejowego do użytku własnego w Polsce” – praca wykonana dla Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w ramach projektu UNIDO.
„Dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do prawa wspólnotowego. Ocena harmonizacji” – praca wykonana na zamówienie Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
„Role of the European Union in combating climate change within the EU and in international climate change negotiations” praca dla COMECE Ad-hoc working group on “Climate change policies of the European Union and Christian life-style”.
“Analiza prawna dotycząca prawidłowości przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i wspólnotowego przez podmioty realizujące projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport” – praca wykonana w ramach Kancelarii Jendrośka, Jerzmański, Bar na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (współudział w zakresie kontroli i raportów dla 10 inwestycji).
„Problematyka zmian klimatu w prawie wspólnotowym i polskim” praca dla Centrum Stosunków Międzynarodowych w ramach projektu Zmiany klimatu w świadomości obywateli.
„Wprowadzenie ESCO do projektu ustawy o efektywności energetycznej” praca wykonana dla Ministerstwa Gospodarki.
„Aspekty prawne dotyczące zmian klimatu i odnawialnych źródeł energii” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i wsi” dla Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
„Klimat a prawo” – ekspertyza dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
„Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w krajach UE” – praca wykona na a zamówienie PGE Energia Odnawialna S.A.
Projekt „Zmiany Klimatu a Społeczeństwo“ – projekt sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wybrany w ramach konkursu na projekty edukacyjne – koordynacja i współautorstwo.
Projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
„Propozycje zmian legislacyjnych w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i chłodu sieciowego. Propozycje innych mechanizmów wsparcia – rozdział ekspertyzy wykonywanej przez KAPE S.A. na rzecz Ministerstwa Gospodarki” ” – praca wykonana na zamówienie Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – autorstwo.
„Przygotowanie propozycji postanowień dotyczących Zrównoważonego Gospodarowania Energią na poziomie samorządu terytorialnego na potrzeby włączenia ich do projektu ustawy Prawo energetyczne i projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii w ramach projektu „Optymalne Planowanie Energetyczne na poziomie gminy w Polsce” – praca realizowana na rzecz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – autorstwo.
Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – praca realizowana na rzecz Biura Analiz Sejmowych – autorstwo.
Projekt Bioenergia „Nauka na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego” – „Porządkowanie podstawowych kwestii prawnych związanych ze zrównoważonego gospodarowaniem energią w sektorze publicznym, z istotnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz roli małych i średnich przedsiębiorstw” – współautorstwo i udział jako ekspert (projekt roczny od 11.2012 do 11.2013).
Ekspertyza dotycząca argumentów, przemawiających za modyfikacją mechanizmu poziomego równoważenia dochodów na szczeblu samorządu województwa, określonego w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2010 nr 80 poz. 526, późn. zm.). (kwestia zrównoważonego rozwoju) na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego – autorstwo.
Ekspertyza prawna. Argumenty przemawiające za powstrzymaniem się od centralizacji systemu udzielania poręczeń i gwarancji – na rzecz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – autorstwo.
Analiza prawna dokumentu zatytułowanego „Koncepcja nowego modelu poręczeniowo-gwarancyjnego w ramach RPO 2014-2020”, przygotowanego przez BGK. Uwagi podstawowe – na rzecz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – autorstwo.
System poręczeniowy 2014-2020. Stanowisko Komisji Ekspertów Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” – na rzecz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Samorządu Województwa Mazowieckiego – współautorstwo i kierowanie grupą.

Profil naukowy, pełnione funkcje

prawo ochrony środowiska, prawo klimatyczne, prawo energetyczne, prawo ochrony zdrowia

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Rada Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska.
Stowarzyszenie Prawa Ochrony Środowiska.
Rada Mazowieckiego Oddziału NFZ.
Komisja Ekspertów Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wiceprezesie Rady Ministrów.
Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki, Wiceprezesie Rady Ministrów.
Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Ministrze Gospodarki, Wiceprezesie Rady Ministrów.
Rada Naukowo-Techniczna PGE Energia Odnawialna S.A.
Polskie Towarzystwo Sozologiczne.
Centre for International Sustainable Development Law.

Doktor nauk prawnych

Najnowsze publikacje

Korzeniowski P., Karski L. (red.). 2012. Model  prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk, Łódź.
Karski L. 2012. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz do ustawy, Wolters Kluwer, Warszawa.
Karski L. 2012. Instrumenty rynkowe bezpieczeństwa energetycznego, w: Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, UJ, Kraków, 253-283.
Karski L. 2012. Znaczenie podziału na prawo publiczne i prywatne w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w: Lisicka H., Lisowska A. (red.), Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania”, Wrocław, 9-21.
Karski L. 2012. Climate Law in Poland – towards an overall regulation, w: Peeters M., Stallworthy M., de Cendra de Larragan J. (red.), Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Protection, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 231-258.
Karski L. 2012. Podsystem wsparcia odnawialnych źródeł ciepła w ramach systemów ciepłowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pośrednich – aspekty prawne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3:11-19.
Karski L. 2012. Podstawowe instrumenty wsparcia odnawialnych źródeł ciepła w ramach sieci ciepłowniczych – aspekty prawne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 8:2-12.
Karski L. 2013. System wsparcia energetyki odnawialnej. Refleksja na tle postanowień prawa polskiego i prawa unijnego, w: Rudnicki M., Sobieraj K. (red.), Nowe prawo energetyczne, KUL, Lublin, 51-68.
Karski L. 2013. Samorząd terytorialny a energetyka, w: Walaszek-Pyzioł A. (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, C.H. Beck, Warszawa, 215-230.
Karski L. 2013. Eksperyment medyczny przeprowadzany na organizmie ludzkim – aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Studia Ecologiae et Bioethicae 1:65-87.
Karski L. 2013. Zawiłości terminu odnawialne źródło energii – aspekt prawny. Czysta Energia 7-8.
Karski L., Kołodziejski W., Kokoszczyński K. 2014. Jak usprawnić rozstrzyganie sporów gospodarczych. Korzystajmy z sądów arbitrażowych. Kurier Finansowy 4.
Karski L. 2014. Zagadnienia prawne w procesie rewitalizacji budynków publicznych zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, w: Węglarz A. (red.), Rewitalizacja budynków publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju, PW, Warszawa, 87-103.
Karski L. 2014. Ustawodawstwo w ochronie zdrowia – w kierunku prawa ochrony zdrowia, w: Dubel P., Sobczak A. (red.), Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 151-166.
Karski L. 2014. Usługa rewitalizacji budynku – aspekt energetyczny. Rewitalizacja maksymy Ulpiana, w: Walaszek-Pyzioł A., Długosz T. (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
Karski L. 2014. Globalne prawo zrównoważonego rozwoju i lokalne wdrożenie na przykładzie wsparcia mikroinstalacji OZE, w: Rakoczy B., Szalewska M., Karpus K. (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, Toruń, 9-26.
Karski L. 2015. W kierunku bezpieczeństwa klimatyczno-energetycznego Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem  prawa obowiązującego na terytorium Republiki Czeskiej, w: Stejskal V. (red.), Právní úprava aktuálních otázek ochrany životního prostředí v zemích středoevropského regionu, Karolinom, Praha.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem
Wróć do zestawienia