Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Marcin Klimski
dr Marcin KlimskiPracownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Absolwent ochrony środowiska i filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Edukacji Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki humanistyczne, edukacja globalna, edukacja środowiskowa, ekologia społeczna, etyka środowiskowa

pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. promocji Instytutu i Kontaktów ze Szkołami
członek Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Karola Kaczkowskiego
opiekun studentów kierunku ochrona środowiska

Magisterium:
„Świadomość ekologiczna uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie i Mikołaja Kopernika w Gminie Buczkowice” (2007)
Studium Pedagogizacji (2007)

Doktorat:
„Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej” (2013)

członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:
Staże i szkolenia, 2012-2013, nr POKL.08.02.01-14-013/11(Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Najnowsze publikacje

Kaniewka M., Klimski M., (2017), Global education as a way of reinforcing the process by which a solidaritous and just world is built, „Papers of Global Change”, 2017/24, s. 83-94. DOI: 10.1515/igbp-2017-0007.
Kaniewka M., Klimski M., (2017), Global Policy of Eradicating Poverty. The Aspect of Education, „Journal of Modern Science”, 2017/35/4, s. 283-300. DOI:10.13166/jms/81180.
Kaniewka M., Klimski M., (2017), Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R.F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa, s. 281-294.
Klimski M., (2016),The need for adequate argumentation for the protection of biotic community, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4), s. 97-107.
Klimski M., (2016), The Challenges for Social Ecology in the Face of Ruined Oἶκος, in: Returning  to  the  Οἶκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 73-85.
Klimski M., Kaniewska M., (2016), Implementation of the Principle of Responsibility in Climate Policy, „Journal of Modern Science” 29, s. 269-282.
Klimski M., (2015), Założenia filozofii ekologii jako czynnik wspomagający bezpieczeństwo ekologiczne, w: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, (red.) E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce, s. 59-67.
Klimski M., Kaniewska M., (2014), Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science” 22, s. 475-489.
Klimski M., (2014), Edukacyjne wyzwania etyki środowiskowej, w: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, (red.) W. Welskop, Łódź, s. 43-48.
Klimski M., (2014), Antropocentryczna a biocenotyczna koncepcja etyki środowiskowej na przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek, „Rocznik Tomistyczny” 3, s. 187-203.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Edukacji Środowiskowej
Wróć do zestawienia