Loading...

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomaga tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Fundacja jest krajowym liderem w zakresie tworzenia i promocji ekologicznych idei oraz zakresie skutecznego ich wdrażania.

Kierunki działania:
Energetyka – ograniczanie zapotrzebowania na energię, wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki odnawialnej.
Transport – zarządzanie popytem na usługi transportowe, równoprawne traktowanie transportu drogowego z kolejowym, publicznym i niezmotoryzowanym.
Strategiczne oceny – propagowanie i rozwijanie instrumentu integracji polityki ekologicznej z innymi politykami.
Tereny wiejskie – promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wraz z dbałością o krajobraz i przyrodę oraz upowszechnianie pozarolniczych form zatrudnienia (w szczególności poprzez rozwój turystyki).
Miasta – poprawa warunków życia mieszkańców, ograniczanie rozprzestrzeniania się terenów zurbanizowanych i oszczędne gospodarowanie zasobami miasta.
Miejsca pracy – kreowanie przyjaznej środowisku przedsiębiorczości i podnoszenie świadomości ekologicznej biznesu.
Ochrona klimatu – popieranie integracji polityki klimatycznej ze strategią gospodarczego rozwoju kraju; oddziaływanie na zmianę zachowań społecznych w kierunku bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska konsumpcji.
Natura 2000 – promowanie rozwoju, który chroni i wzmacnia kapitał przyrodniczy wraz z poszukiwaniem wzorców wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo do proekologicznego rozwoju lokalnego – zwłaszcza poprzez turystykę.
Konkurencyjność – uwzględnianie kosztów zewnętrznych (ekologicznych i społecznych) i rezygnacji z antyśrodowiskowych subsydiów w gospodarce.
Fundusze UE – efektywne wykorzystanie funduszy służące wzmacnianiu zrównoważonego rozwoju i powstrzymywaniu nadkonsumpcji zasobów naturalnych.