Loading...

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Prace te mają charakter innowacyjny, są głęboko posadowione w realiach gospodarczych kraju, odpowiadają potrzebom przedsiębiorców i gospodarki, są spójne z celami i priorytetami Strategii UE 2020. PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.
W ramach programu “Czas na staż” firma proponuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe.
Dla zainteresowanych ponadto możliwość kontynuacji współpracy za wynagrodzeniem.
Korzyści, które oferuje PIMOT to:
zdobycie praktycznych umiejętności w nowocześnie wyposażonych laboratoriach badawczych,
uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych,
możliwość zebrania materiału do pracy dyplomowej,
perspektywa stałego zatrudnienia.

Więcej informacji na temat praktyki w PIMOT