Konferencja naukowa

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

XIII  ogólnopolska  konferencja  z  cyklu  “Ekologia  Humanistyczna” pt.  “Przyroda  wyzwaniem  dla  kultury.  Społeczności  lokalne  wobec  obszarów  chronionych”, (Warszawa – UKSW, 16-17.10.2019)

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XIII ogólnopolska konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna” jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem “Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”. Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), Kampinoski Park Narodowy (KPN) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem konferencji jest stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazywaniu znaczenia i zakresu wyzwań, jakie przyroda stawia kulturze. Tak ogólnie sformułowany cel tegorocznej konferencji uszczegóławia jej podtytuł – “Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”.
Organizatorzy zwracają się zarówno do humanistów, jak i przyrodników z prośbą o zgłaszanie propozycji referatów. Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena nadesłanych przez Autorów abstraktów. W zależności od ilości zgłoszonych referatów organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji lub zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

INFORMACJE  ORGANIZACYJNE

PATRONATY  HONOROWE  KONFERENCJI:

Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody
Zbigniew Pupa – Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Janusz Dawidziuk – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego

PATRONI  MEDIALNI  KONFERENCJI:

Robert Biernacki – Prezes Zarządu Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

KOMITET  NAUKOWY:
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (PAN)
Dr hab. Bogusław Kopka  (Polska Organizacja Turystyczna)
Ks. dr hab. prof. UKSW Zbigniew Łepko (UKSW) – przewodniczący
Ks. dr hab. prof. UKSW Ryszard Sadowski (UKSW) – sekretarz
Prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski (UP Poznań) 
Prof. dr hab. inż. Henryk Tracz (Komitet Naukowy KPN)
Adam Walicki (Instytutu Kronenberga)
Dr hab. prof. KUL Zbigniew Wróblewski (KUL)

KOMITET  ORGANIZACYJNY:
Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL)
Dr Michał Latawiec (UKSW)
Dr Marcin Klimski (UKSW)
Mgr Małgorzata Mickiewicz (KPN)
Ks. dr hab. prof. UKSW Ryszard Sadowski (UKSW) – przewodniczący
Inż. Przemysław Szmit (IBL)

KALENDARZ  KONFERENCYJNY:
26.03.2019 – rozesłanie informacji nt. możliwości zgłaszania referatów
06.05.2019 – koniec zgłaszania referatów i posterów (abstraktów)
01.06.2019 – informacja ze strony organizatorów na temat kwalifikacji zgłoszonych propozycji do prezentacji podczas konferencji
16.10 – sesja konferencyjna na UKSW
17.10 – sesja terenowa w Kampinoskim Parku Narodowym

MIEJSCE: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 21, Aula Schumana
TERMIN: 16-17 października 2019, rozpoczęcie o godz. 9.30
SESJA  TERENOWA: Liczba uczestników sesji terenowej jest ograniczona – wymagana jest osobna rejestracja
NOCLEGI: Organizatorzy nie zapewniają noclegów
JĘZYK  WYSTĄPIENIA: polski
OPŁATY: Wprawdzie udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy wymagają wypełnienia formularza rejestracyjnego. O udziale w konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń.
DŁUGOŚĆ  WYSTĄPIEŃ: 20 min.
WIELKOŚĆ POSTERU: 70×100 cm
PREZENTACJE  MULTIMEDIALNE: są mile widziane ale nie są konieczne
INFORMACJE  OGÓLNE: Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena abstraktów. W zależności od ilości zgłoszeń organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji i zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
ekofilozofia.uksw@gmail.com