/Pracownicy

dr Jan Sandner

2018-10-11T11:25:56+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Kieruje Zakładem Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Starszy Wykładowca w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska. Konstruuje systemy zarządzania danymi (Laboratory Information Management System - LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych oraz innych nauk. Jego zakład oferuje wirtualne projekty badawcze i edukacyjne realizowane pod klucz w oparciu o własne platformy IT. 

dr Izabela Olejniczak

2019-01-08T19:52:04+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Prowadzi badania z zakresu biologii i ekologii gleby ze szczególnym uwzględnieniem zespołów skoczogonek (Hexapoda, Collembola). Bada funkcjonowanie zespołów skoczogonek w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka (ekosystemy polarne i subpolarne, agrocenozy, pożarzyska, pustynie) oraz wzajemne relacje skoczogonek z innymi organizmami i różnorodnością środowiska. Obszar zainteresowań obejmuje także: dyspersję zwierząt i kolonizowanie środowisk, zachowania godowe i strategie rozrodcze  zwierząt oraz synantropizacja i synurbizacja, a także edukacja ekologiczna i kynologia.

dr Anna Myszka

2018-07-22T19:40:04+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Adiunkt w Zakładzie Ekologii Człowieka. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół antropologii biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zależności zmian obserwowanych w materiale szkieletowym wywołanych zmianami środowiska. Jest autorką oraz współautorką ponad 15 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

ks. dr Jacek Meller

2018-07-22T19:32:57+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Absolwent filozofii w UKSW, doktor nauk humanistycznych w zakresie etyki, asystent w Zakładzie Etyki Środowiskowej i Bioetyki, pracownik Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki DIGNITAS.  Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etyki medycznej, bioetyki i ich podstaw antropologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

dr inż. Anna Matuszewska

2018-07-22T19:25:32+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyny. Jest asystentem w Zakładzie Chemii Środowiskowej IEiB, oraz w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie jako Kierownik Laboratorium Analitycznego. Jest współautorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Specjalność badawcza skupia się wokół tribochemii, paliw alternatywnych, w tym pozyskiwane z surowców odpadowych.

dr Kinga Makuch

2018-07-22T19:18:50+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Ukończyła rozprawę doktorską w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w międzynarodowych kancelariach prawnych w Budapeszcie i w Warszawie. Najnowsze badania skupiają się na aspektach środowiskowych procesu inwestycyjnego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto, Kinga Makuch specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych.

dr Anna Majcher

2018-07-22T18:06:29+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki wzrostu, leczenia dzieci hormonami wzrostu oraz pomiarami antropologicznymi związanymi z modelami dojrzewania. Jest autorem oraz współautorem ponad 50 prac recenzowanych oraz 100 prezentacji konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej i Diabetologii oraz Polskie Towarzystwo Badania Otyłości.

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

2018-07-22T17:56:10+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Specjalista ds. naukowo-technicznych w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół wykorzystania analiz trwałych izotopów w materiale biologicznym (archeologiczne szczątki kostne). Z wykorzystaniem metod chemicznych dr Lisowska-Gaczorek bada związek pomiędzy biologią, kulturą i środowiskiem, koncentrując się na rekonstrukcji diety, pochodzenia i migracji ludności zarówno na poziomie indywidualnym jak i populacyjnym.

dr Michał Latawiec

2018-10-20T13:25:01+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Absolwent studiów magisterskich z ochrony środowiska oraz doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Ukończył studia podyplomowe “Ochrona przyrody - podstawy naukowe, uwarunkowania prawne i praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej” w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Pracuje jako asystent w Zakładzie Ekofilozofii Katedry Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie. Obecnie pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego Studia Ecologiae et Bioethicae. Zainteresowania badawcze koncentrują się na filozoficznych aspektach obecności człowieka w środowisku naturalnym. Prowadzi badania wokół filozoficznej perspektywy wybranych aspektów ekologii i praktycznej filozofii przyrody.

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

2018-10-27T15:25:09+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem, doktor nauk prawnych, asystent w Instytucje Ekologii i Bioetyki UKSW, radca prawny, członek rady fundacji WSAA, autorka kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa publicznego - w tym prawa administracyjnego, ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony środowiska, prawa porównawczego - prawo włoskie.