dr Marcin Klimski

Absolwent ochrony środowiska i filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Edukacji Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej.

dr Agnieszka Klimska

Absolwent filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.Jej badania naukowo-badawcze koncentrują się  przede wszystkim wokół zrównoważonego rozwoju w aspekcie filozoficznym, etycznym, edukacyjnym oraz implementacyjnym. Od 2012 r. pełnomocnik dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami i od 2016 r. pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami.

dr Leszek Karski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Autor ponad 120 publikacji naukowych, głównie z prawa energetycznego, prawa klimatycznego i prawa ochrony środowiska. Autor i współautor licznych ekspertyz, m.in. dla komisji sejmowych i senackich, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo klimatyczne, prawo ochrony zdrowia.

mgr Kamil Karaban

Asystent w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb. Prowadzi badania nad reakcją zespołu mezofauny (skoczogonków, roztoczy i wazonkowców) na różne biotyczne i abiotyczne czynniki. Analizuje zmiany w zagęszczeniu i strukturze zespołu mezofauny. Prowadzi badania terenowe oraz eksperymenty laboratoryjne.

dr Krassimira Ilieva-Makulec

Adiunkt w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb zajmuje się biologią i ekologią gleby. Od ponad 20 lat bada różnorodność i strukturę zespołów nicieni glebowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ważnym elementem badań jest poznanie powiązań organizmów w glebowej sieci troficznej, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między nicieniami, mikroorganizmami, dżdżownicami i roślinami. Dużo uwagi poświęca wykorzystaniu nicieni, jako wskaźników stanu i zdrowotności gleby. Prowadzi również badania nad wpływem ocieplenia klimatu na nicienie glebowe. Od 2014 r. członek komitetu zarządzającego EU COST Action 1308 – Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach (ClimMani). Członek Europejskiego Towarzystwo Nematologów.

dr Edward Grott

Nauczyciel akademicki z długoletnią praktyką nauczycielską w instytucjach oświatowych szkolnictwa masowego i specjalnego. Swoje zainteresowania skupia wokół funkcjonowania ucznia w szkole i rodzinie, szczególnie dziecka specjalnej troski. Nie obce są mu zagadnienia związane z bezpieczeństwem, higieną pracy nauczyciela i ucznia oraz organizacją i funkcjonowaniem różnych  instytucji oświatowych, w tym prowadzących edukację środowiskową. Powyższe łączy z zagadnieniami edukacji ekologicznej szkolnej i pozaszkolnej. Aktualnie jego badania dotyczą efektywności nieformalnej edukacji środowiskowej w działaniach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, w wybranych ośrodkach wiejskich i miejskich.

dr Irena Grochowska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie ekofilozofii, biolog. Prowadzi badania diagnostyczne i zajęcia dydaktyczne z zakresu antropologii filozoficznej i fizjologii zdrowia prokreacyjnego w oparciu o NaProTechnology i z zakresu nauk o mózgu w oparciu o Neurofeedback (EEG-Biofeedback, HEG-Biofeedback). Jest opiekunem pracowni Biofeedback w CLNP (Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych). Prowadzi również wykłady i warsztaty ze studentami w Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Uzależnień na UKSW z tematyki związanej z komunikacją, profilaktyką, małżeństwem i rodziną.

dr Grzegorz Embros

Pro-Dziekan ds. studenckich Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

Systemy informacyjne jako wsparcie ekofilozoficznych podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

dr Dominika Dzwonkowska

Absolwentka  filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie  filozofii. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Obecnie pracuje nad książką prezentującą etykę cnót środowiskowych, jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne). Od 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej.

dr Dariusz Bukaciński

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Główne zainteresowania badawcze: ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  zagadnienia dotyczące: (a) kosztów reprodukcji, taktyk rozrodczych i strategii życiowych przy różnych warunkach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemnych relacji między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowań proporcji płci w lęgach oraz (d) ochrony siedliskowej i gatunkowej mew i rybitw. Obiekt badań: mewy i rybitwy. Teren badań: wyspy na środkowym odcinku Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych: British Ornithologists’ Union, Ornithological Societies of North America, International Society for Behavioural Ecology, Association for Study of Animal Behaviour.