//Pracownicy samodzielni

dr hab. Katarzyna Góralczyk

2018-07-23T00:29:55+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy samodzielni|Tags: |

Kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej

Profesor w zakresie nauk o zdrowiu, od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością), oceną ryzyka związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zajmuje się opracowywaniem i weryfikacją metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności jak również trwałych zanieczyszczeń organicznych w materiale biologicznym pochodzącym od ludzi, ich walidacji łącznie z szacowaniem niepewności wyników. Organizowała badania biegłości w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności wg normy ISO/IEC 43. Uczestniczyła w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności, zasad organizacji urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w żywności i pobierania próbek.

Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

2018-07-23T00:28:33+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy samodzielni|Tags: |

Profesor w Zakładzie Chemii Środowiskowej

Zainteresowania naukowe: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/ Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii.

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opaliński

2018-07-23T00:27:01+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy samodzielni|Tags: |

Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Biolog, profesor nauk przyrodniczych. Od pięćdziesięciu lat zajmuje się bioenergetyką zwierząt – bezkręgowców i ryb, szczególnie w strefach polarnych, w Arktyce i Antarktyce. Główne zainteresowania to metabolizm oddechowy, kompensacja metaboliczna w niskich temperaturach, ekologia planktonu i bentosu w strefach polarnych. Prof. Opaliński uczestniczył w ponad dziesięciu ekspedycjach naukowych lądowych i morskich do Arktyki i Antarktyki oraz Oceanii. Jego aktualne badania dotyczą przepływu energii przez ekosystem Wisły i konkurencji wewnątrzgatunkowej ryb i bezkręgowców. Jest autorem pond stu publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych. Był członkiem Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN, jest członkiem Komitetu Badań Morza PAN.

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski

2018-08-18T20:45:11+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy samodzielni|Tags: |

Profesor w Katedrze Antropologii Środowiskowej

Zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. W badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i  zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś nad powiązaniami pomiędzy religią i środowiskiem oraz religijnymi podstawami relacji człowieka do przyrody. Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: International Association for Environmental Philosophy; The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture;  European Forum for the Study of Religion and the Environment;  Forum on Religion and Ecology,  and Catholic Coalition on Climate Change. Jest autorem ponad 50 publikacji.

dr hab. Jacek Tomczyk

2018-10-22T20:27:18+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy samodzielni|Tags: |

Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki

Profesor z obszaru biologii człowieka. Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 50 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).

Prof. zw. dr hab. Janusz Uchmański

2018-10-18T21:45:33+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy samodzielni|Tags: |

Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych i ewolucyjnych. Dynamika układów ekologicznych. Modelowanie osobnicze. Ekologiczne oddziaływania miedzy osobnikami. Konkurencja wewnątrzgatunkowa. Zmienność osobnicza. Ogólne problemy dotyczące zastosowania matematyki w biologii.