dr hab. Katarzyna Góralczyk

Kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej

Profesor w zakresie nauk o zdrowiu, od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością), oceną ryzyka związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zajmuje się opracowywaniem i weryfikacją metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności jak również trwałych zanieczyszczeń organicznych w materiale biologicznym pochodzącym od ludzi, ich walidacji łącznie z szacowaniem niepewności wyników. Organizowała badania biegłości w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności wg normy ISO/IEC 43. Uczestniczyła w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności, zasad organizacji urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w żywności i pobierania próbek.

Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

Profesor w Zakładzie Chemii Środowiskowej

Zainteresowania naukowe: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/ Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii.

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

Kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Obszar zainteresowań naukowych: historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia filozoficzna, ewolucyjna teoria poznania, filozofia środowiskowa, filozofia zrównoważonego rozwoju.

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opaliński

Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Biolog, profesor nauk przyrodniczych. Od pięćdziesięciu lat zajmuje się bioenergetyką zwierząt – bezkręgowców i ryb, szczególnie w strefach polarnych, w Arktyce i Antarktyce. Główne zainteresowania to metabolizm oddechowy, kompensacja metaboliczna w niskich temperaturach, ekologia planktonu i bentosu w strefach polarnych. Prof. Opaliński uczestniczył w ponad dziesięciu ekspedycjach naukowych lądowych i morskich do Arktyki i Antarktyki oraz Oceanii. Jego aktualne badania dotyczą przepływu energii przez ekosystem Wisły i konkurencji wewnątrzgatunkowej ryb i bezkręgowców. Jest autorem pond stu publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych. Był członkiem Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN, jest członkiem Komitetu Badań Morza PAN.

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Szostek

Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z antropologią fizyczną i wpływem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka, szczególnie w odniesieniu do historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich.

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski

Profesor w Katedrze Antropologii Środowiskowej

Zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. W badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i  zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś nad powiązaniami pomiędzy religią i środowiskiem oraz religijnymi podstawami relacji człowieka do przyrody. Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: International Association for Environmental Philosophy; The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture;  European Forum for the Study of Religion and the Environment;  Forum on Religion and Ecology,  and Catholic Coalition on Climate Change. Jest autorem ponad 50 publikacji.

dr hab. Jacek Tomczyk

Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki

Profesor z obszaru biologii człowieka. Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 50 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).

Prof. zw. dr hab. Janusz Uchmański

Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych i ewolucyjnych. Dynamika układów ekologicznych. Modelowanie osobnicze. Ekologiczne oddziaływania miedzy osobnikami. Konkurencja wewnątrzgatunkowa. Zmienność osobnicza. Ogólne problemy dotyczące zastosowania matematyki w biologii.