/Projekty badawcze Laboratorium Antropologii Pradziejowej

Stary materiał nowymi technikami

Nowoczesne badania antropologiczne obejmują już nie tylko analizy makroskopowe i mikroskopowe, ale i daleko rozwinięte metody obrazowania.

Projekt badawczy NCN 02184

Temat realizowany jest w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN, 2014/15/B/HS3/02184) Biologiczne analizy dotyczące mezolitycznych szczątków osobników ludzkich odnajdywanych na terenach ziem polskich z racji ich ograniczonej liczebności i stanu zachowania stanowią bardzo rzadki temat prac naukowych. Większość tych analiz powstała ponad trzydzieści lat temu.