/Studia stacjonarne Ochrona Środowiska
Studia stacjonarne Ochrona Środowiska2018-10-05T18:08:03+00:00

Studia stacjonarne Ochrona Środowiska

Wybór specjalizacji

W celu wybrania specjalizacji na poszczególnych stopniach studiów z ochrony środowiska należy pobrać jeden z formularzy:
Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji Licencjat_1
Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji Magisterium_2
Uzupełniony i podpisany formularz należy złożyć w dziekanacie.
Każdy ze studentów otrzyma Decyzję Dziekana przypisania do specjalizacji.  O jej wydaniu zostaną Państwo poinformowani.
Informacje o decyzji przydziału do specjalizacji będzie można uzyskać w dziekanacie.

Studia licencjackie – I stopień – I, II, III rok studiów

Specjalizacje na studiach licencjackich

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia pochodzą ze szkół i klas o różnych profilach. I rok studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy. Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo.

Na zakończenie roku I (czyli po II semestrze) studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji. Studenci wybierają specjalizację po drugim semestrze

I rok licencjacki

Podstawy chemii
Fizyka
Biologia
Ekologia
Biogeografia
Powstanie i organizacja życia na Ziemi
Człowiek i jego środowisko
Ochrona przyrody
Etyka środowiskowa
Filozofia przyrody
Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.

Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz wspomnianego podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach, takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.

Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.

Omawiana specjalizacja rozwija dwa obszary tematyczne z ochrony środowiska, a mianowicie: zarządzanie środowiskiem oraz edukacja środowiskowa.

W ramach przedmiotów obejmujących obszar problemowy ‘zarządzania środowiskiem’ podejmowane będą takie zagadnienia jak: systemy zarządzania środowiskiem (norma ISO 14001:2015, EMAS), zarządzanie ryzykiem środowiskowym, ekonomia środowiskowa, prawo ochrony środowiska w różnych aspektach (np. prawo wodne, prawo klimatyczne).

Obszar ‘edukacji środowiskowej’ obejmuje takie grupy przedmiotów, jak: podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej, edukacji dla zrównoważonego rozwoju czy źródeł kryzysu ekologicznego.

Absolwenci specjalizacji zostaną przygotowani od pracy zarówno w szeroko pojętej administracji środowiskowej, w charakterze specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, jak również w obszarze edukacji środowiskowej.

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa

Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem
Ochrona środowiska w strategii systemowej
Prawo ochrony środowiska
Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
Instrumenty prawne w ochronie środowiska
Procedura administracyjna w ochronie środowiska
Prawne aspekty komponentów środowiskowych
Bezpieczeństwo chemiczne
Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej
Podstawy i założenia polityczno-prawne zrównoważonego rozwoju
Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Zarządzanie obszarami cennymi przyrodniczo
Ekologia społeczna – konflikty i mediacje
Edukacja środowiskowa

Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.

Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach, takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.

Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.

W specjalizacji akcent dydaktyczny i badawczy został położony na empiryczny charakter ochrony środowiska. Studenci w ramach specjalizacji poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego. Ponadto zostanie przedstawiona wybrana problematyka z obszaru technologii środowiskowych. Znaczna część zajęć przewidziana jest w formie ćwiczeniowej w laboratoriach CLNP (www.ieib.edu.pl), bądź w formie zajęć terenowych.

W obszarze ‘monitoringu środowiskowego’ akcent tematyczny położony został między innymi na: hydrologię, gospodarkę wodną, biochemię, ekotoksykologię, mikrobiologię środowiskową, zoologię, bioremediencję, czy szeroko pojętą antropologię.

Zagadnienia związane z ‘technologiami środowiskowymi’ obejmują zajęcia z: podstaw inżynierii procesowej, instrumentów technologicznych w ochronie środowiska, odnawialnych źródeł energii, czy podstaw biogospodarki.

Absolwenci tej specjalizacji zostaną przygotowani do pracy w laboratoriach środowiskowych oraz jednostkach badawczych monitorujących stan środowiska.

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy i Technologie Środowiskowe

Biochemia
Chemia środowiska
Geologia i geomorfologia
Podstawy meteorologii i klimatologii
Mikrobiologia środowiskowa
Rozwój prawidłowy człowieka
Statystyka w naukach o środowisku
Bioindykacja jako narzędzie oceny stanu środowiska
Ekotoksykologia
Morfologiczna ocena rozwoju człowieka
Szkieletowa ocena oddziaływania środowiska
Hydrologia i gospodarka wodą
Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska
Odnawialne źródła energii
Wpływ transportu na środowisko
Podstawy inżynierii procesowej
Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska

Studia magisterskie – II stopień – IV i V rok studiów

W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:

Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.
Zajęcia na obu profilach prowadzone są w małych grupach ćwiczeniowych i często mają charakter zajęć terenowych. Zajęcia dla profilu Monitoring środowiskowy prowadzone są w nowoczesnym centrum laboratoryjnym.

Specjalizacje na studiach magisterskich

Celem specjalizacji jest podniesienie kwalifikacji w zakresie administrowania i zarządzania środowiskiem.

Dlatego studenci mają możliwość uczestniczenia w takich zajęciach, jak: instrumenty prawne w ochronie środowiska, edukacja dla bezpieczeństwa środowiskowego, czy planowanie i zarządzanie przestrzenne.

W specjalizacji przewidziany jest udział w zajęciach warsztatowych oraz małych grupach ćwiczeniowych.

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem

Prawo ochrony przyrody. Teoria i praktyka
Odnawialne źródła energii
Planowanie i zarządzanie przestrzenne
Edukacja dla bezpieczeństwa środowiskowego
Systemy zarządzania środowiskowego
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami
Różnorodność fauny Polski
Audyt etyczny
Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia na poziomie magisterskim mogą posiadać kwalifikacje stopnia zawodowego (licencjata) otrzymane na różnych wydziałach, dlatego pierwszy semestr studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy.

Studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach z obszaru nauk humanistycznych, jak: etyczne problemy ochrony środowiska, czy filozoficzno-etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju.

Natomiast wśród zajęć przyrodniczych znajdą się: fizjologia roślin i zwierząt, biologia ewolucyjna czy metodyka oceny oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo. Na zakończenie I semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji.

Blok wspólnych przedmiotów

Biologia ewolucyjna
Biologia populacji ludzkich
Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych
Fizjologia roślin i zwierząt
Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego
Dylematy ochrony środowiska
Zagrożona fauna w Polsce i na świecie
Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk – teoria i praktyka
Podstawy toksykologii
Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku
Elementy bioetyki
Etyczne problemy w ochronie środowiska

Studenci po I semestrze wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace magisterskie, przedstawiane do recenzji na roku II.

Studenci kierunku ochrony środowiska oprócz wspomnianego podziału na specjalizację uczestniczą w kilku przedmiotach wspólnych dla obu specjalizacji. Wspólne przedmioty należą zarówno do obszaru nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych.

Wśród wspomnianych przedmiotów znajdą się takie jak: czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, metody obrazowania badań naukowych czy modelowanie matematyczne w naukach o środowisku.

Specjalizacja jest adresowana do studentów chcących rozwinąć umiejętności w zakresie sposobów monitorowania stanu środowiska. Proponowane zajęcia dotyczą molekularnych metod stosowanych w ekologii i ochronie środowiska, fizykochemicznych i biochemicznych metod oceny gleby i wody, przyczyn powstawania chorób cywilizacyjnych itp. Zajęcia w większości zaplanowano w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Instytutu (www.ieib.edu.pl).

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy

Bio-monitoring
Antropopresja i bioróżnorodność
Metody oceny kondycji biologicznej człowieka
Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody
Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby
Technologie i techniki w ochronie środowiska

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia na poziomie magisterskim mogą posiadać kwalifikacje stopnia zawodowego (licencjata) otrzymane na różnych wydziałach, dlatego pierwszy semestr studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy.

Studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach z obszaru nauk humanistycznych, jak: etyczne problemy ochrony środowiska, czy filozoficzno-etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju.

Natomiast wśród zajęć przyrodniczych znajdą się: fizjologia roślin i zwierząt, biologia ewolucyjna czy metodyka oceny oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo. Na zakończenie I semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji.

Blok wspólnych przedmiotów

Biologia ewolucyjna
Biologia populacji ludzkich
Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych
Fizjologia roślin i zwierząt
Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego
Dylematy ochrony środowiska
Zagrożona fauna w Polsce i na świecie
Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk – teoria i praktyka
Podstawy toksykologii
Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku
Elementy bioetyki
Etyczne problemy w ochronie środowiska

Studenci po I semestrze wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace magisterskie, przedstawiane do recenzji na roku II.

Studenci kierunku ochrony środowiska oprócz wspomnianego podziału na specjalizację uczestniczą w kilku przedmiotach wspólnych dla obu specjalizacji. Wspólne przedmioty należą zarówno do obszaru nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych.

Wśród wspomnianych przedmiotów znajdą się takie jak: czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, metody obrazowania badań naukowych czy modelowanie matematyczne w naukach o środowisku.

The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme that includes subjects from area of science, social science as well as humanities. Since we believe that only such a wide spectrum of subjects provides an integrated picture of complex phenomenon of sustainability. The basic subjects taught during the course cover the issues connected with: environmental economy, ecology, bioarchaeology, environmental law, environmental ethics and bioethics.

Read more