Studia podyplomowe2018-07-27T19:26:10+00:00

Studia podyplomowe

Więcej informacji o studiach

Studia podyplomowe

„Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”

Celem strategicznym studiów jest wyposażenie „mediatora ekologicznego” w niezbędną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych.
Studia te dają możliwość poznania najnowszych technologii służących badaniu stanu środowiska naturalnego oraz nabycia umiejętności mediacyjno-negocjacyjnych.

Dzięki wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii zbierania danych środowiskowych uczestnicy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu sposobów pozyskiwania podstawowych informacji o stanie gleby, wody, powietrza oraz świata ożywionego.
Natomiast wiedza i praktyka dotycząca sposobów mediacyjnych i negocjacyjnych pozwoli uczestnikowi studiów profesjonalnie angażować się w powstałe konflikty i sprawnie je rozwiązywać.

Więcej informacji o studiach
Więcej informacji o studiach

Studia podyplomowe

"Bioetyka i prawo medyczne"

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie ich umiejętności aplikacji nabytej wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów etyczno-prawnych w praktyce zawodowej.
Uczestnicy studiów zapoznają się z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę różnego rodzaju problemów bioetycznych w Polsce i na świecie, które łączą się z dylematami etyczno-prawnymi w praktyce medycznej.

Więcej informacji o studiach

Witryna Projektów Instytutu Ekologii i Bioetyki na UKSW

Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia powstałej w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.

LABORATORIA PRZYRODNICZE IEIB NA UKSW

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) wchodzą w skład Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW. W laboratoriach tych prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku ochrona środowiska oraz badania naukowe oraz projekty komercyjne.

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) na UKSW oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe, dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) na UKSW oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe, dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

W ramach projektu zostało wyposażonych szereg laboratoriów przyrodniczych i chemiczno-fizycznych. Niektóre z tych laboratoriów powstały, jako całkowicie nowe projekty badawczo-naukowe. Do grupy nowych projektów zalicza się, między innymi laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS w nowej strukturze IEiB wchodzące w skład Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska.