Studia podyplomowe

Więcej informacji o studiach

Studia podyplomowe

„Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”

Celem strategicznym studiów jest wyposażenie „mediatora ekologicznego” w niezbędną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych.
Studia te dają możliwość poznania najnowszych technologii służących badaniu stanu środowiska naturalnego oraz nabycia umiejętności mediacyjno-negocjacyjnych.

Dzięki wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii zbierania danych środowiskowych uczestnicy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu sposobów pozyskiwania podstawowych informacji o stanie gleby, wody, powietrza oraz świata ożywionego.
Natomiast wiedza i praktyka dotycząca sposobów mediacyjnych i negocjacyjnych pozwoli uczestnikowi studiów profesjonalnie angażować się w powstałe konflikty i sprawnie je rozwiązywać.

Więcej informacji o studiach
Więcej informacji o studiach

Studia podyplomowe

"Bioetyka i prawo medyczne"

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie ich umiejętności aplikacji nabytej wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów etyczno-prawnych w praktyce zawodowej.
Uczestnicy studiów zapoznają się z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę różnego rodzaju problemów bioetycznych w Polsce i na świecie, które łączą się z dylematami etyczno-prawnymi w praktyce medycznej.

Więcej informacji o studiach