Prof. zw. dr hab. Janusz Uchmański

Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych i ewolucyjnych. Dynamika układów ekologicznych. Modelowanie osobnicze. Ekologiczne oddziaływania miedzy osobnikami. Konkurencja wewnątrzgatunkowa. Zmienność osobnicza. Ogólne problemy dotyczące zastosowania matematyki w biologii.