dr hab. Katarzyna Góralczyk

Kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej

Profesor w zakresie nauk o zdrowiu, od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością), oceną ryzyka związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zajmuje się opracowywaniem i weryfikacją metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności jak również trwałych zanieczyszczeń organicznych w materiale biologicznym pochodzącym od ludzi, ich walidacji łącznie z szacowaniem niepewności wyników. Organizowała badania biegłości w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności wg normy ISO/IEC 43. Uczestniczyła w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności, zasad organizacji urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w żywności i pobierania próbek.