Warsztaty dla Szkół & Oferta Edukacyjna IEiB UKSW

Laboratoria Młodzieżowe na UKSW

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny pod nazwą „Laboratoria Młodzieżowe”. Jest to cykl warsztatów i spotkań popularyzujących wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Problematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od zagadnień ekofilozoficznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, poprzez zagadnienia z biologii, ekologii i ochrony środowiska, zagadnień związanych z funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, po warsztaty informatyczne ilustrujące tworzenie modeli prostych układów biologicznych.

Cele warsztatów na UKSW

Warsztaty w ramach projektu „Laboratorium Młodzieżowego” mają dwa główne cele, mianowicie cel intelektualny oraz społeczny. Celem intelektualnym jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat przyrody i jej funkcjonowania, bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju. Celem społecznym jest uwrażliwienie naszych uczestników na problemy i zagrożenia dzisiejszego środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.

Dla kogo przeznaczona jest nasza propozycja?

Licea
Technika
Inni

Oferta programowa IEiB w roku akademickim 2017/18

Co łączy rośliny i roślinożerców? Dlaczego w przyrodzie jest tak wiele kolorów?
Przekształcamy nasz świat: Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030” – poznaj wizję rozwoju świata.
U progów ludzkości – zajęcia z antropogenezy. Co kości mówią o człowieku? Początki człowieka.
Etyka w obliczu zagrożeń środowiska i zmian klimatu. Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt w rolnictwie.
Prawa zwierząt a eksperymenty laboratoryjne.
Podstawy analizy żywności Podstawy analizy żywności: ocena toksykologiczna i higieniczna mleka. Substancje antyodżywcze w żywności – oznaczanie szczawianów w herbatach.

Podstawy biochemii – oznaczanie zawartości białka. Ocena wody pitnej – badanie zawartości pierwiastków w wodach pitnych.
Sposoby kształtowania świadomości środowiskowej.
Niewidzialny świat gleby.
Etyka zwierząt. Kto trzyma rękę na termostacie ziemi? – kilka uwag o inżynierii klimatycznej. Podróż w świat wartości ekologicznych.
Programowanie w NetLogo.
Świadome uczenie się samo regulowania własnej fizjologii z zastosowaniem Biofeedbacku. Różnice w budowie mózgu nastolatki i nastolatka.
Problemy z ochroną środowiska na przykładzie lasku bielańskiego (wycieczka). Mikrobiologia. Osad czynny – czy wiesz co to jest?

Kogo zapraszamy?

Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży licealnej, gdyż na tym etapie edukacji kształtują się kluczowe umiejętności, kompetencje i postawy niezbędne w dalszej edukacji i karierze zawodowej. W tym wieku młodzież już całościowo postrzega przyrodę, a także ma większą świadomość wpływu działalności człowieka na stan środowiska.
Zapraszamy na warsztaty klasy, szkolne koła zainteresowań wraz ze swoimi nauczycielami, do nowocześnie wyposażonych pracowni i laboratoriów Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW. Poprzez otwarty dostęp młodzieży szkolnej do laboratoriów badawczo-naukowych naszej uczelni, chcemy wzbogacić ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także rozwijać zainteresowania uczniów w kierunku nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Nasze propozycje

Proponujemy zajęcia zarówno w formie konwersatoriów, jak i ćwiczeń laboratoryjnych. Obie formy angażują uczestników warsztatów do samodzielnej pracy, rozwijają kreatywność myślową młodzieży oraz pozwolą zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych. Warsztaty prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach naukowo-dydaktycznych.

Uwaga nauczyciele

Mamy nadzieję, że znajdziecie interesujące dla Was i Waszych uczniów zagadnienia. Niech będzie to nowy i ciekawy sposób zdobywania i poszerzania wiedzy przez uczniów, a dla Was inspiracją w podejmowaniu nowych zagadnień i metod stosowanych na lekcjach.

Rezerwacja miejsca przez NUD

Zapisy na laboratoria młodzieżowe na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

Interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki. Koordynatorem warsztatów z ramienia IEiB jest dr Anna Augustyniuk-Kram
Rezerwacja miejsca przez NUD

Warsztaty w ramach Laboratoriów Młodzieżowych dla Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego